ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3350


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ภูเก็ตเซ้าท์


สโมสร : ท่าศาลา-นครศรี


สโมสร : โพธิ์เสด็จ-นครศรี


สโมสร : สิชล-นครศรี


สโมสร : เมืองต้นน้ำชะอวด


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : ทุ่งสง


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : นครศรีธรรมราช


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : สงขลา


สโมสร : กระบี่


สโมสร : ภูเก็ตเซ้าท์


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ภูเก็ตเซ้าท์


สโมสร : ภูเก็ตเซ้าท์


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : ภูเก็ตเซ้าท์


สโมสร : ภูเก็ตเซ้าท์


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สิชล-นครศรี


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : หาดใหญ่


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : นครหาดใหญ่


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : สงขลา


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : พระปฐมเจดีย์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : บางเลน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ทวารวดี


สโมสร : ทวารวดี


สโมสร : ทวารวดี


สโมสร : ทวารวดี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : นครศรีธรรมราช


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : สามพราน


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : ทวารวดี


สโมสร : ทวารวดี


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ยะลา


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : พังงา


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : หาดใหญ่


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : บางเลน


สโมสร : บางเลน


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : สมุทรสาคร


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : ยะลา


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : เมืองต้นน้ำชะอวด


สโมสร : นครศรีธรรมราช


สโมสร : สมุทรสงคราม


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : นครหาดใหญ่


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : ทุ่งสง


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : บางเลน


สโมสร : บ้านโป่ง


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : บ้านโป่ง


สโมสร : นครชัยศรี


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : ปู่เจ้าสมิงพราย


สโมสร : ช่อศรีตรัง


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : บางเลน


สโมสร : บางเลน


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : เขาวัง


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : เขาวัง


สโมสร : เขาวัง


สโมสร : เขาวัง


สโมสร : เขาวัง


สโมสร : เขาวัง


สโมสร : เขาวัง


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : ทวารวดี


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : นครศรีธรรมราช


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : ภูเก็ต


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : สงขลา


สโมสร : นครชัยศรี


สโมสร : นครชัยศรี


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : บางเลน


สโมสร : บางเลน


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : บางเลน


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : บ้านโป่ง


สโมสร : บ้านโป่ง


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่

#สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ กับการเจริญเติบโตในปีที่ 10 กับรางวัลเกียรติยศ ซึ่งมี นย.โศศิษฐา สิทธิกุล เป็นนายกสโมสร และเรายังมี ผชภ.รัชดา เทพนาวา นอกจากนี้ เรามีนายกก่อตั้ง อดีตนายกที่ยังไม่ทิ้งสโมสรคอยสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจกันทุกปี ด้วยกฎเกณฑ์และข้อบังคับ กติกา ต่างๆที่สมาชิกยอมรับ เราจึงนำมาใช้ในการบริหารสโมสร ทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรม ตามเป้าหมายภาค อีกประการหนึ่งเราได้นำเอาปฏิทินโรตารีมาเป็นเครื่องกำหนดในการทำงานด้วย ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันตลอดมา 10 ปี เราจะไม่ทิ้งกัน จะพยายามสร้างสโมสรให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สมกับรางวัลที่ได้รับ และเป็นกำลังใจต่อไป #RotaryKhuanlangHatyai #District3330 #AwardsDay2020-2021 #โรตารีเปิดแนวทางสร้างโอกาส  (view:567)

Update : 21/12/2021     ดูรายละเอียด...


สโมสร : บ้านโป่ง


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : โพธาราม


สโมสร : บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : นครหาดใหญ่


สโมสร : สิชล-นครศรี


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : เมืองต้นน้ำชะอวด


สโมสร : ท่าศาลา-นครศรี


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : นครศรีธรรมราช


สโมสร : พังงา


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : นครชัยศรี


สโมสร : โพธาราม


สโมสร : สุราษฎร์ธานี


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : บางเลน


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่

#สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ นำโดย นย.โศศิษฐา สิทธิกุล และสมาชิก เข้าร่วมสัมมนา Club Vibrant Workshop and Rotaract Leadership อบรมมูลนิธิ สมาชิกภาพ และภาพลักษณ์สาธารณะ และการเป็นผู้นำโรทาแรคท์ ที่โรงแรมแกรนด์หัวหินแอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน วันที่ 4 ธันวาคม 2564 การที่ได้เข้าร่วมอบรมทุกครั้ง ที่ได้แน่นอนคือความรู้ที่ได้มากขึ้น และ มิตรภาพที่ได้พบปะสมาชิกต่างสโมสร แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่เหมือนกันกับทุกทุกปี มีงานต้อนรับผู้ว่าภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ และคล้องเหรียญสถาปนาผู้ว่าการภาค หลังจากนั้น มีท่านวิทยากรหลายท่านได้ให้ความรู้ต่างๆ และแยกย้ายกันไปแต่ละห้อง สโมสรได้เข้าร่วมอบรมในห้องสมาชิกภาพ ภาพลักษณ์สาธารณะ และมูลนิธิโรตารี ด้วย #RotaryKhuanlangHatyai #ClubVibrantWorkshop #D3330 #RotaryServeToChangeLives  (view:565)

Update : 06/12/2021     ดูรายละเอียด...


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : โพธาราม


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : สุราษฎร์ธานี


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : กระทุ่มแบน


สโมสร : พระสมุทรเจดีย์


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : กระบี่


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : อู่ทอง


สโมสร : อู่ทอง


สโมสร : อู่ทอง


สโมสร : โพธาราม


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : ตะกั่วป่า


สโมสร : ตะกั่วป่า


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พุทธมณฑล


สโมสร : ท่าเรือ-กาญจนบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : บางเลน


สโมสร : ภูเก็ต


สโมสร : ภูเก็ต


สโมสร : ภูเก็ต


สโมสร : ภูเก็ต


สโมสร : ภูเก็ต


สโมสร : ภูเก็ต


สโมสร : ภูเก็ต


สโมสร : ภูเก็ต


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : หาดใหญ่


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ทวารวดี


สโมสร : บางเลน


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : สมุทรสาคร


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : พังงา


สโมสร : สามพราน


สโมสร : กระบี่


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : สงขลา


สโมสร : บางเลน


สโมสร : สมุทรสาคร


สโมสร : พระปฐมเจดีย์


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : ตรัง


สโมสร : ท่าเรือ-กาญจนบุรี


สโมสร : พระประแดง


สโมสร : อ่าวลึก


สโมสร : ท่าศาลา-นครศรี


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : สมุทรสงคราม


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : พรหมเทพภูเก็ต


สโมสร : เมืองต้นน้ำชะอวด


สโมสร : สิชล-นครศรี


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : โพธิ์เสด็จ-นครศรี


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : ลัดหลวง


สโมสร : ชะอำ


สโมสร : อีคลับภาค 3330


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : ปราณบุรี


สโมสร : ปราณบุรี


สโมสร : ปราณบุรี


สโมสร : ปราณบุรี


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : ศรีตาปี


สโมสร : บางเลน


สโมสร : บางเลน


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : สำโรง


สโมสร : สำโรง


สโมสร : กระทุ่มแบน


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พระประแดง


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : บางเลน


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : ยะลา


สโมสร : ยะลา


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : กระทุ่มแบน


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : บางเลน


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นครหาดใหญ่


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : ทุ่งคา


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : สุราษฎร์ธานี


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : สมุทรปราการ


สโมสร : กระบี่


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : พังงา


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : ช่อศรีตรัง


สโมสร : พัทลุง


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ท่าศาลา-นครศรี


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุราษฎร์ธานี


สโมสร : กระทุ่มแบน


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : สงขลา


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


สโมสร : อีคลับภาค 3330


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : สงขลา


สโมสร : ทุ่งคา


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ไร่ขิงสามพราน


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : ทุ่งคา


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : พระปฐมเจดีย์


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : สงขลา


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : สุราษฎร์ธานี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ศรีตาปี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : บางเลน


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : ปู่เจ้าสมิงพราย


สโมสร : หาดใหญ่


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : อีคลับภาค 3330


สโมสร : บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่

#วันที่1กันยายน2564 #สโมสรในพื้นที่5 นำโดย อผภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ ผชภ.รัชดา เทพนาวา พื้นที่ 5 และ ผชภ.วันนา ทองใหญ่ พื้นที่ 4 นายกสโมสรพื้นที่ 5 และสมาชิก ได้เข้าร่วมสำรวจความต้องการของชุมชนในการทำโครงการ ซึ่งเป็นโครงการร่วมกัน ครั้งนี้ได้ไปสำรวจที่ โรงพยาบาลสงขลา ซึ่งมี นพ.ศักดา อัลภาชน์ เป็นผู้อำนวยการ ท่านได้กล่าวถึงความเป็นมาของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป ขนาด 508 เตียง มีบุลคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,700 คน มีให้บริการ 2 แห่ง คือ ที่ถนนสงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง เนื้อที่ 80 ไร่ และที่เป็น โรงพยาบาลสงขลาเดิม เนื้อที่ 9 ไร่ เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา สิ่งที่ทางโรงพยาบาลได้เล่าให้ฟังในเรื่องเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น ซึ่งเราต้องนำมาพิจารณากันต่อไป #PeopleofAction #Area5 #RotaryServeToChangeLives  (view:729)

Update : 04/09/2021     ดูรายละเอียด...


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สงขลา


สโมสร : พระสมุทรเจดีย์


สโมสร : ภูเก็ต


สโมสร : พังงา


สโมสร : บางเลน


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : บางเลน


สโมสร : ทวารวดี


สโมสร : ทวารวดี


สโมสร : ทวารวดี


สโมสร : ทวารวดี


สโมสร : พรหมเทพภูเก็ต


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ โดยมี นย.โศศิษฐา สิทธิกุลและสมาชิก เข้าร่วมงานพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหาร ของสโมสรโรตารีศรีปิตาลิง ภาค 3300 ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมี President Poo Ching Loong และสมาชิก ร่วมต้อนรับ ในแบบ virtual Installation ผ่าน Zoom พิธีการเริ่มตั้งแต่ 1 ทุ่มตรง มีผู้เข้าร่วมพิธีการถึง 115 ท่าน และมีสโมสรเข้าร่วมมากกว่า 40 สโมสร พิธีการต่างๆเหมือนในระบบการประชุมแบบ in person เป็นเรื่องที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ได้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าเราไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ แต่ก็สามารถพบปะกันได้และได้เห็นกันผ่าน Zoom เราได้ปรับตัวในการเป็นอยู่แบบ new normal กันอย่างแท้จริง เป็นการจัดงานที่สุดยอดมากค่ะ  (view:728)

Update : 29/08/2021     ดูรายละเอียด...


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


สโมสร : อีคลับภาค 3330


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : บางเลน


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : ลัดหลวง


สโมสร : ยะลา


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : โพธิ์เสด็จ-นครศรี


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : ยะลา


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่

“มิตรภาพไร้พรมแดน” ถ้าไม่ได้เข้ามาเป็นโรแทเรียน เราจะไม่ได้มีโอกาสเช่นนี้ สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากสโมสรโรตารี Benilad Metro ประเทศฟิลิปินส์ เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4 เขาให้เกียรติแก่สโมสรมากๆ วาระต่างๆประกอบด้วย -แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทุกตำแหน่งและอาชีพ -สโมสรได้เห็นวาระต่างๆของสโมสรที่แตกต่างของเรา - เน้นให้สมาชิกได้รู้จัก The Four Way Test, The Objective of Rotary ให้แม่นยำโดยมีสมาชิกออกมาพูดทุกสัปดาห์ -แลกเปลี่ยนความคิดทั้งทางด้านโรตารี สถานที่ต่างๆ วัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ เป็นที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่น่าชื่นชมคือเขาได้เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับเรา มีวิดีโอของจังหวัดสงขลา หาดใหญ่ ให้เราได้ดูด้วย ส่วนของสโมสรได้เตรียม present ในเรื่องภาค3330 และสโมสร รวมทั้ง unseen สงขลา ให้เขาได้รู้จักเรามากขึ้น สมาชิกที่เข้าประชุมวันนี้ จะได้นำสิ่งที่ดีๆของสโมสรเขานำมาปรับปรุงสโมสรของเรา ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุมครั้งนี้ #Rotaryclubofkhuanlanghatyai #Rotaryclubofbaniladmetro #RotaryServetochangelives  (view:689)

Update : 25/08/2021     ดูรายละเอียด...


สโมสร : สงขลา


สโมสร : หลักห้า-ดำเนิน


สโมสร : หลักห้า-ดำเนิน


สโมสร : หลักห้า-ดำเนิน


สโมสร : หาดใหญ่


สโมสร : สามพราน


สโมสร : พระสมุทรเจดีย์


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : สุพรรณบุรี


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : ยะลา


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ยะลา


สโมสร : สมุทรสาคร


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : หาดใหญ่


สโมสร : บ้านโป่ง


สโมสร : ลัดหลวง


สโมสร : ลัดหลวง


สโมสร : หาดใหญ่


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : หลักห้า-ดำเนิน


สโมสร : นครชัยศรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : นครหาดใหญ่


สโมสร : นครหาดใหญ่


สโมสร : นครหาดใหญ่


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : ทุ่งสง


สโมสร : ท่าเรือ-กาญจนบุรี


สโมสร : ศรีตาปี


สโมสร : บางเลน


สโมสร : บางเลน


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สิชล-นครศรี


สโมสร : สิชล-นครศรี


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : บางเลน


สโมสร : นครศรีธรรมราช


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : ช่อศรีตรัง


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : บางเลน


สโมสร : บางเลน


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : ปู่เจ้าสมิงพราย


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : สองพี่น้อง


สโมสร : ประจวบคีรีขันธ์


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : ท่าศาลา-นครศรี


สโมสร : ยะลา


สโมสร : ตะกั่วป่า


สโมสร : ตะกั่วป่า


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : สุราษฎร์ธานี


สโมสร : สุราษฎร์ธานี


สโมสร : สุราษฎร์ธานี


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : บางเลน


สโมสร : บางเลน


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : สามพราน


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : ปราณบุรี


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : นครศรีธรรมราช


สโมสร : อีคลับภาค 3330


สโมสร : สิชล-นครศรี


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : สงขลา


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : นครศรีธรรมราช


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : เพชรบุรี


สโมสร : ปราณบุรี


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สงขลา


สโมสร : โพธาราม


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : ปราณบุรี


สโมสร : ปราณบุรี


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : พระประแดง


สโมสร : พระประแดง


สโมสร : พระประแดง


สโมสร : หลักห้า-ดำเนิน


สโมสร : หลักห้า-ดำเนิน


สโมสร : หลักห้า-ดำเนิน


สโมสร : หลักห้า-ดำเนิน


สโมสร : เมืองต้นน้ำชะอวด


สโมสร : ปราณบุรี


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : บ้านโป่ง


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : สองพี่น้อง


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ชุมพร


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต


สโมสร : สำโรง


สโมสร : สำโรง


สโมสร : สำโรง


สโมสร : สำโรง


สโมสร : สำโรง


สโมสร : สำโรง


สโมสร : สำโรง


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : พังงา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : นครหาดใหญ่


สโมสร : นครหาดใหญ่


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : จังซีลอน


สโมสร : ปราณบุรี


สโมสร : ปราณบุรี


สโมสร : ปราณบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


สโมสร : ลูกแก-กาญจนบุรี


สโมสร : ภูเก็ต


สโมสร : ภูเก็ต


สโมสร : สงขลา


สโมสร : ยะลา


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : นครหาดใหญ่


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : พระประแดง


สโมสร : พระประแดง


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : หาดใหญ่


สโมสร : นครหาดใหญ่


สโมสร : มณีกาญจน์


สโมสร : สำโรง


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : สำโรง


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : นครหาดใหญ่


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : ท่าศาลา-นครศรี


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : สิชล-นครศรี


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : สำโรง


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : ตรัง


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : ท่าศาลา-นครศรี


สโมสร : ชุมพร


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : ไม้เรียง-นครศรี


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ปู่เจ้าสมิงพราย


สโมสร : ปู่เจ้าสมิงพราย


สโมสร : กระบี่


สโมสร : ป่าตองบีช


สโมสร : นครศรีธรรมราช


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : ศรีตาปี


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : พัทลุง


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : ทุ่งคา


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : หลักห้า-ดำเนิน


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ภูเก็ตเซ้าท์


สโมสร : ภูเก็ตเซ้าท์


สโมสร : ภูเก็ตเซ้าท์


สโมสร : ภูเก็ตเซ้าท์


สโมสร : ภูเก็ตเซ้าท์


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : ปู่เจ้าสมิงพราย


สโมสร : บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


สโมสร : นครศรีธรรมราช


สโมสร : พังงา


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : พัทลุง


สโมสร : นครศรีวีรไทย


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : พระปฐมเจดีย์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : สงขลา


สโมสร : อู่ทอง


สโมสร : สำโรง


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : เหลืองกระบี่


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : ศรีตาปี


สโมสร : ศรีตาปี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : พระปฐมเจดีย์


สโมสร : หาดใหญ่


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : พระปฐมเจดีย์


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หาดใหญ่


สโมสร : หาดใหญ่


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : สำโรง


สโมสร : ปู่เจ้าสมิงพราย


สโมสร : ลัดหลวง


สโมสร : พระสมุทรเจดีย์


สโมสร : พระประแดง


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : พระปฐมเจดีย์


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : พราวด์ นคร


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : ปัตตานี


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : ราชบุรี


สโมสร : หาดใหญ่นครินทร์


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : นราธิวาส


สโมสร : โคกเสม็ดชุน


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : พระปฐมเจดีย์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : ศรีธรรมาโศกราช


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : ศรีตาปี


สโมสร : จังซีลอน


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : ควนลัง - หาดใหญ่


สโมสร : เทพารักษ์


สโมสร : สนามจันทร์


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : สนามจันทร์