ข่าวประชาสัมพันธ์


๓ สโมสรร่วมวางพวงมาลา ณ กรมทหารสื่อสารที่๑และสมาชิกเข้าประดับเข็มบุรฉัตร (View:3442)

วันที่โพส 21/09/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา๐๗.๓๐น. ผชว.จารุพรรณ คุณพันธ์ นายกและสมาชิกสร.กระทุ่มแบน สร.บ้านแพ้ว สร.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต 

โดยมี พ.อ.นพดล จิเจริญ ผบ.ส.๑ เป็นประธานกล่าวสดุดี และวางพวงมาลาของ ส.๑ พัน ๑๐๑ ณ กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร 

เวลา ๑๐.๐๐ น. สร.กระทุ่มแบนเสนอชื่อสมาชิกและบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ เข้าพิธีประดับเข็มบุรฉัตร ๑๕ ท่าน ดังรายชื่อ

๑.รทร.มังกร  นงนวล   ๒.รทร.สุขสันต์  จิตรการโกศล  ๓.รทร.สุรชัย  เนื้อละออ                                  ๔.รทร.พนมชัย  โชติกะสุภา  ๕.รทร.วรพงษ์  ลำใย  ๖.รทร.บุญเลิศ  ปื่นสุข

๗.รทร.ณัฐดนัย  สุดยอดดี ๘.รทร.ณภัทร  สนหลี  ๙.รทร.วิทยา  วัฒทันต์                

๑๐.รทร.สันติ  อารีย์วัฒนพงษ์  ๑๑.รทร.อ้วน โพธิ์จิต ๑๒.รทร.อำนาจ  พวงแก้ว

๑๓.รทร.ชาญคงกิจ  จันทร์เกษม ๑๔.แอนน์เอมอร  เจริญสุขใส ๑๕.น.ส.พุทธิดา  เติมสายทอง