ประธานคณะอนุกรรมการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค
Chair, District Rotary Foundation Grant Sub-Committee

อน.อณุพร พนาวัฒนกุล (ชุมพร)
PP.Anuporn Panawattanagul (Chumphon)