People Of Action

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3330กิจกรรม สโมสรโรตารีสโมสรโรตารีควนลัง - หาดใหญ่

#สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ นำโดย นย.โศศิษฐา สิทธิกุล และสมาชิก เข้าร่วมสัมมนา Club Vibrant Workshop and Rotaract Leadership อบรมมูลนิธิ สมาชิกภาพ และภาพลักษณ์สาธารณะ และการเป็นผู้นำโรทาแรคท์ ที่โรงแรมแกรนด์หัวหินแอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน วันที่ 4 ธันวาคม 2564 การที่ได้เข้าร่วมอบรมทุกครั้ง ที่ได้แน่นอนคือความรู้ที่ได้มากขึ้น และ มิตรภาพที่ได้พบปะสมาชิกต่างสโมสร แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่เหมือนกันกับทุกทุกปี มีงานต้อนรับผู้ว่าภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ และคล้องเหรียญสถาปนาผู้ว่าการภาค หลังจากนั้น มีท่านวิทยากรหลายท่านได้ให้ความรู้ต่างๆ และแยกย้ายกันไปแต่ละห้อง สโมสรได้เข้าร่วมอบรมในห้องสมาชิกภาพ ภาพลักษณ์สาธารณะ และมูลนิธิโรตารี ด้วย #RotaryKhuanlangHatyai #ClubVibrantWorkshop #D3330 #RotaryServeToChangeLives (ดู :0).

Update : 2019-10-01


ทั้งหมด

video 3330ข่าวบริการ 5 ฝ่ายทั้งหมด

7 พันธกิจ


การส่งเสริมเรื่องสันติภาพ

peace

การดูแลเรื่องสุขภาพแม่และเด็ก

การป้องกันและรักษาโรค

การศึกษาขั้นต้นและการอ่านออกเขียนได้

การดูแลเรื่องความสะอาดของน้ำ

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม