กำหนดการประชุมภาค | กำหนดการเยี่ยมสโมสร | ปฏิทินโรตารี


กำหนดการประชุมปี 2565 – 2566 District 3330 Meeting Itinerary, Year 2022-2023
*หมายเหตุ
  • มีการประชุมสภาที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค 3330 ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ช่วงจัดอบรมทีมงานภาค ปี 2566-2567) เวลา 15.00-18.00น.
  • มีการประชุมสภาที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค 3330 ครั้งที่ 4 วันศุกร์ ในเดือน พฤษภาคม 2566 (ช่วงวันประชุม DTA ปี 2566-2567) เวลา 17.00-20.00น.

วันที่ประชุม รายการประชุม ผู้เกี่ยวข้อง สถานที่
วันเสาร์ที่ 27 – วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
Saturday 27th – Wednesday 31st May, 2023
ประชุมใหญ่โรตารีสากล
Rotary International Convention
สมาชิกทุกท่าน
All Rotarians
เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
Melbourne, Australia
วันศุกร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
Friday 17th – Sunday 19th March, 2023
ประชุมใหญ่ภาค 3330
District 3330 Conference
สมาชิกทุกท่าน
All Rotarians
โรงแรม ณ เวลา จ. ราชบุรี
Na Vela Hotel, Ratchaburi
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
Saturday 28th January 2023
การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 3 พื้นที่ 16 – 30
3rd Intercity Meeting, Area 16-30
นายกสโมสร ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของสโมสร และโรแทเรียนที่สนใจ รวมถึงผู้ช่วยผู้ว่าการภาค
President, various Club Committee Chairs, interested Rotarians and Assistant Governor
โพธาราม จ. ราชบุรี
Photharam , Ratchaburi
วันศุกร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
Friday 2rd – Sunday 4th December 2022
GETs & Zone Institute ผู้ว่าการภาครับเลือก, ผู้ว่าการภาคนอมินี, ผู้ว่าการภาค และโรแทเรียนที่สนใจ
Governor Elect, Governor Nominee, Governor and interested Rotarians
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Dubai , United Arab Emirates
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
Saturday 12th November 2022
การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 2 พื้นที่ 7 – 15
2nd Intercity Meeting, Area 7-15
นายกสโมสร ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของสโมสร และโรแทเรียนที่สนใจ รวมถึงผู้ช่วยผู้ว่าการภาค
President, various Club Committee Chairs, interested Rotarians and Assistant Governor
จ. พังงา
Phangnga
(มีการประชุมสภาที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค 3330 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 65 เวลา 15.00 – 18.00 น.)
วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565
Wednesday 20th – Monday 24nd October 2022
การอบรมผู้นำเยาวชน
RYLA (Rotary Youth Leadership Award)
ผู้นำเยาวชนต่าง ๆ
Youth leaders
จ. นครปฐม
Nakornpathom
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565
Saturday 24th September 2022
การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1 พื้นที่ 1 – 6
1st Intercity Meeting, Area 1-6
นายกสโมสร ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของสโมสร และโรแทเรียนที่สนใจ รวมถึงผู้ช่วยผู้ว่าการภาค
President, various Club Committee Chairs, interested Rotarians and Assistant Governor
หาดใหญ่ จ. สงขลา
HatYai , Songkla
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
Saturday 6th August, 2022
การอบรมสัมมนา Club Vibrant Workshop (สมาชิกภาพ มูลนิธิโรตารี และภาพลักษณ์) นายกสโมสร, ประธานสมาชิกภาพสโมสร, ประธานมูลนิธิโรตารีสโมสร, ประธานภาพลักษณ์สาธารณะโรตารี, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และโรแทเรียนที่สนใจ
President, Club Membership Chair, Club Rotary Foundation Committee Chairs, Club Public Image Committee Chair, and interested Rotarians
จ. นครปฐม
Nakornpathom
(มีการประชุมสภาที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค 3330 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 65 เวลา 15.00 – 18.00 น.)
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565
Saturday 30th July, 2022
การประชุมอบรมสโมสรอินเทอร์แรค พื้นที่ 1-15 & 31
District Assembly for Interact พื้นที่ 1 – 15 & 31
อินเทอร์แรคท์ และครูที่ปรึกษา
Interactors and Advisors
จ. นครศรีธรรมราช
Nakhon Srithammarat
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
Saturday 23rd July 2022
การประชุมอบรมสโมสรอินเทอร์แรคท์ พื้นที่ 16-30
District Assembly for Interact Area 16 – 30
อินเทอร์แรคท์ และครูที่ปรึกษา
Interactors and Advisors
จ. สมุทรปราการ
Samutprakarn
วันเสาร์ที่ 4 - วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
Saturday 4th - Wednesday 8th June 2022
ประชุมใหญ่โรตารีสากล 2022
Rotary International Convention 2022
สมาชิกทุกท่าน
All Rotarians
เมืองฮิวสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
Houston , USA
วันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
Saturday 28th - Sunday 29th May 2022
การอบรมประจำปี ภาค 3340 และการสถาปนาผู้ว่าการภาค
District 3340 Training Assembly and District Governor Installation
นายกรับเลือก, สมาชิกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค, ประธานคณะกรรมการภาคและอนุกรรมการภาค
President Elect, responsible Rotarians, Assistant Governor, District Committee Chairs, and District Subcommittee Chairs.
จ. จันทบุรี
Chanthaburi
วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
Saturday 21th - Sunday 22th May 2022
การอบรมประจำปี ภาค 3360 และการสถาปนาผู้ว่าการภาค
District 3360 Training Assembly and District Governor Installation
นายกรับเลือก คณะกรรมการสโมสร รวมถึงผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และสมาชิก
President Elect, Incoming Club Board Committee, Incoming Assistant Governor, and Rotarians.
จ. แพร่
Phrae
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
Sunday 15th May 2022
พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการสโมสร
Joint Club President Installation
นายกรับเลือก คณะกรรมการสโมสร รวมถึงผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และสมาชิก
President Elect, Incoming Club Board Committee, Incoming Assistant Governor, and Rotarians.
โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ. เพชรบุรี
Methavalai Hotel , Cha Am Petchaburi
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565
Saturday 14th May 2022
การอบรมประจำปี ภาค 3330 และการสถาปนาผู้ว่าการภาค
District 3330 Training Assembly and District Governor Installation
นายกรับเลือก, สมาชิกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค, ประธานคณะกรรมการภาคและอนุกรรมการภาค
President Elect, responsible Rotarians, Assistant Governor, District Committee Chairs, and District Subcommittee Chairs.
โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ. เพชรบุรี
Methavalai Hotel , Cha Am Petchaburi
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
Friday 13th May 2022
การอบรมเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน/การสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค
YEO Seminar / District Rotary Grant Management Seminar
เจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสโมสร ประธานโครงการบำเพ็ญประโยชน์ นายกรับเลือก และสมาชิกที่สนใจ
YEO Committee, Incoming Club Rotary Foundation Committee Chairs, Incoming Club Service Project Committee Chairs, President Elect and interested Rotarians
โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ. เพชรบุรี
Methavalai Hotel , Cha Am Petchaburi
วันศุกร์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565
Friday 11th – Saturday 12th March 2022
การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก ปี 2565 – 2566
2022-23 Presidents-Elect Training Seminar
นายกรับเลือก
President Elect
โรงแรม ณ เวลา จ. ราชบุรี
Na Vela Hotel, Ratchaburi
วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
Saturday 19th – Sunday 20th February 2022
ประชุมสัมมนาทีมงานภาค
District Team Training Seminar
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค, ประธานคณะกรรมการและอนุกรรมการภาค
Assistant Governor Year 2022-2023, District Committee Chairs and District Sub-Committee Chairs 2022-2023
โรงแรมหาดทอง จ. ประจวบคีรีขันธ์
Had Thong Hotel, Prachuap Khiri Khan
วันจันทร์ที่ 7 - วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
Monday 7th – Tuesday 15th February 2022
International Assembly ผู้ว่าการภาครับเลือก
District Governor Elect
การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
Online Conference (Zoom)
วันศุกร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
Friday 3rd – Sunday 5th December 2021
2021-22 Rotary Institue ผู้ว่าการภาครับเลือก, ผู้ว่าการภาคนอมินี, ผู้ว่าการภาค และโรแทเรียนที่สนใจ
Governor Elect, Governor Nominee, Governor and all interested Rotarians
การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
Online Conference (Zoom)
วันศุกร์ที่ 19 - วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
Friday 19th – Saturday 20th November 2021
อบรมการเตรียมตัวของผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และอบรมการเตรียมตัวนายกรับเลือก
Pre Incoming Assistant Governor Seminar and Pre-PETS
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และ นายกรับเลือก ,ปี 2565-2566
Incoming Assistant Governor and President Elect, Year 2022 – 2023
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ. สุราษฎร์ธานี
Diamond Plaza Hotel, Surat Thani
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564
Monday 11th October – Saturday 30th October 2021
2021-22 Governors-Elect Training Seminar (GETS) ผู้ว่าการภาครับเลือก, ผู้ว่าการภาคนอมินี, ผู้ว่าการภาค และโรแทเรียนที่สนใจ
Governor Elect, Governor Nominee, Governor and all interested Rotarians
การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
Online Conference (Zoom)


จำนวนผู้เข้าชม เริ่ม 04/11/62 .