กำหนดการประชุมภาค | กำหนดการเยี่ยมสโมสร | ปฏิทินโรตารี่


กำาหนดการประชุมปี 2563 – 2564 District 3330 Meeting Itinerary, Year 2020-2021
วันที่ประชุม รายการประชุม ผู้เกี่ยวข้อง สถานที่
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
Saturday7th March 2021
ประชุมใหญ่ภาค 3330 District 3330 Conference สมาชิกทุกท่าน All Rotarians โรงแรมพีลูสกาญจนบุรี Prelude hotel, Kanchanaburi
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
Friday 6th March 2021
คืนแห่งเกียรติยศ (มอบรางวัล) Award Night สมาชิกทั้งหมด All Rotarians โรงแรมพีลูสกาญจนบุรี Prelude hotel, Kanchanaburi
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
Saturday 23rd January 2021
การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 3 พื้นที่ 16-30
3rd Intercity Meeting, Area 16-30
นายกสโมสรประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของสโมสรและ โรแทเรียนที่สนใจรวมถึงผู้ช่วยผู้ว่าการภาค President, various Club Committee Chairs, interested Rotarians and Assistant Governor จังหวัดสมุทรสาคร Samut Sakhon
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
Saturday 17th October 2020
การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 พื้นที่ 6-10, 14-15 และ 31
2 nd Intercity Meeting, Area 6-10,1 4-15 and 31
นายกสโมสรประธานคณะกรรมการฝา่ยตา่งๆของสโมสรและ โรแทเรยีนทส่ีนใจรวมถงึผชู้ว่ยผวู้า่การภาค
President, various Club Committee Chairs, interested Rotarians and Assistant Governor
จังหวัดกระบี่
Krabi
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
Saturday 19th September 2020
การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 พื้นที่ 1–5 และ 11-13
1st Intercity Meeting, Area 1–5 และ 11-13
นายกสโมสรประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของสโมสรและโรแทเรียน ที่สนใจรวมถึงผู้ช่วยผู้ว่าการภาค President, various Club Committee Chairs, interested Rotarians and Assistant Governor จังหวัดสงขลา Songkhla
การอบรมผนู้ำาเยาวชน
RYLA (Rotary Youth Leadership Award)
ผู้นำาเยาวชนต่างๆ Youth leaders โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม Princess Sirindhorm’s College Nakhon Pathom
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
Saturday 1st August, 2020
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
Saturday 1st August, 2020
นายกรับเลือกและประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพสโมสรรวมถึง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและสมาชิกที่สนใจ President Elect,Incoming Club Membership Committee Chairs, Incoming Assistant Governor, and interested Rotarians. โรงแรมหัวหินแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ Hua Hin Grand Hotel Prachuap Khiri Khan
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
Saturday 1st August, 2020
การสมัมนามลูนธิโิรตารภีาคการสมัมนาภาพลกัษณภ์าค
District Rotary Foundation Seminar,District Public Image Seminar
นายกสโมสร, ประธานมูลนิธิโรตารีสโมสร, ประธานภาพลักษณ์ สาธารณะโรตารี, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและ โรแทเรียนที่สนใจ President, Club Rotary Foundation Committee Chairs,Club Public Image Committee Chair, and interested Rotarians โรงแรมหัวหินแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ Hua Hin Grand Hotel Prachuap Khiri Khan
รอการยืนยัน กำาหนดวันจัดประชุมอีกครั้ง การประชุมอบรมสโมสรอินเทอร์แรคท์และ สโมสรโรทาแรคท์พื้นที่ 1-15 & 31
District Assembly for Interact and Rotaract พื้นที่ 1 – 15 และ 31
อินเทอร์แรคท์/โรทาแรคท์และครูที่ปรึกษา Interactors and Rotaractorsand Advisors จังหวัดตรัง Trang
รอการยืนยัน กำาหนดวันจัดประชุมอีกครั้ง การประชุมอบรมสโมสรอินเทอร์แรคท์และ สโมสรโรทาแรคท์พื้นที่ 16-30
District Assembly for Interact &Rotaract Area16 – 30
อินเทอร์แรคท์/โรทาแรคท์และครูที่ปรึกษา Interactors and Rotaractors and Advisors โรงแรมเวลนครปฐม Whale hotel Nakhon Pathom
วันเสาร์ที่ 6 – วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
Saturday 6 th– Wednesday 10th June, 2020
ประชุมใหญ่โรตารีสากล (ยกเลิก)
Rotary International Convention (Cancel)
สมาชิกทุกท่าน All Rotarians Honolulu Hawaii - USA
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563
Sunday 28 th June 2020
การอบรมประจำาปีภาค 3330 / การจัดพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการ สโมสร พื้นที่ 16-30
District Training Assembly (DTA) Joint ClubPresident Installation Area16-30
นายกรับเลือก, สมาชิกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค, ประธานคณะกรรมการภาคและอนุกรรมการภาค President Elect, responsible Rotarians, Assistant Governor, District Committee Chairs, and District Subcommittee Chairs โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม MIDA Dhavaravati Grande Hotel Nakhon Pathom
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
Sunday 21st June 2020
การอบรมประจำาปีภาค 3330 / การจัดพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการ สโมสร พื้นที่ 6-10
District Training Assembly (DTA) Joint Club President Installation Area 6-10
นายกรับเลือก, สมาชิกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค, ประธานคณะกรรมการภาคและอนุกรรมการภาค President Elect, responsible Rotarians, Assistant Governor, District Committee Chairs, and District Subcommittee Chairs. โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง Ponsirikul School, Trang
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563
Saturday 20th June 2020
การอบรมประจำาปีภาค 3330 /การจัดพิธี สถาปนานายกและคณะกรรมการสโมสร พื้นที่ 1-5, 11-13 และ 31
District Training Assembly (DTA) Joint Club President Installation Area 1-5, 11-13 และ 31
นายกรับเลือก, สมาชิกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค, ประธานคณะกรรมการภาคและอนกุรรมการภาค President Elect, responsible Rotarians, Assistant Governor, District Committee Chairs, and District Subcommittee Chairs. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช Walailak University, Nakhon Si Thammarat
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น.
Sunday 14th June 2020 Time 3 – 5 PM
การสมัมนาการจดัการทนุสนบัสนนุมลูนธิโิรตารี ภาคพน้ืท ่ี1-15, 31 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสโมสร ประธานโครงการบำาเพ็ญ ประโยชน์ นายกรับเลือกและสมาชิกที่สนใจ Incoming Club Rotary Foundation Committee Chairs, Incoming Club Service Project Committee Chairs, President Elect and interested Rotarians การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom online conference (zoom)
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น.
Saturday 13th June 2020 Time 3 – 5 PM
การสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารี ภาคพื้นที่16-30
District Rotary Grant Management Seminar Area 16-30
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสโมสร ประธานโครงการบำาเพ็ญ ประโยชน์ นายกรับเลือกและสมาชิกที่สนใจ Incoming Club Rotary Foundation Committee Chairs, Incoming Club Service Project Committee Chairs, President Elect and interested Rotarians การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom online conference (zoom)
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
Friday 28th February – Sunday 1st March 2020
Multi District PETS 4 ภาค นายกรับเลือก President Elect The Emplace Hotel - Chiang Mai
วันศุกร์ที่ 14 – วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
Friday 14th – Saturday 15th February 2020
ประชุมสัมมนาทีมงานภาค District Team Training Seminar ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค, ประธานคณะกรรมการและอนุกรรมการภาค Assistant Governor Year 2020-2021, District Committee Chairs and District Sub-Committee Chairs 2020-2021 โรงแรมหาดทองประจวบคีรีขันธ์ Had Thong, Prachuap Khiri Khan
วันศุกร์ที่ 7 –วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
Friday 7th - Saturday 19th February 2020
Pre-PETS นายกรับเลือก, เลขานุการและผู้ช่วยผู้ว่าการภาคปี 2563-2564 President Elect, Club Secretary and Incoming Assistant Governor, Year 2020-2021 โรงแรมพีลูสกาญจนบุรี preludehotel - kanchanaburi
วันอาทิตย์ที่19 – 25 มกราคม 2563 Sunday 19th –
Saturday 25th January 2020
International Assembly ผู้ว่าการภาครับเลือก District Governor Elect San Diego, USA
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
Tuesday 26th– Saturday 30th November 2019
GETs & Regional Rotary Institute Seminar ผู้ว่าการภาครับเลือก, ผู้ว่าการภาคนอมินี, ผู้ว่าการภาคและ โรแทเรียนที่สนใจ Governor Elect, Governor Nominee, Governor and all interested Rotarians มะนิลา - ฟิลิปปินส์ Manila - Philippines
วันศุกร์ที่ 25 - วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019 Friday 25 th – Saturday 26th October 2019 อบรมการเตรียมตัวของผู้ช่วยผู้ว่าการภาค Pre Incoming Assistant Governor Seminar ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค, 2563-2564 Incoming Assist. Governor, 2020-2021 โรงแรมพีลูสกาญจนบุรี Preludehotelkanchanabu


จำนวนผู้เข้าชม เริ่ม 04/11/62 .