ประธานคณะกรรมการเยาวชนเเลกเปลี่ยนภาค
Chair, Rotary Youth Exchange Committee
ปีโรตารี 2021 - 2022

อผภ. มานิต วงษ์สุรีรัตน์ (ตรัง)
PDG. Manit Wongsuryrat (Trang)