เป้าหมาย/ผลงาน


  เป้าหมาย ผลงาน
สโมสรโรทาแรคท์ใหม่    
สโมสรโรทาแรคท์ที่ยุบ    
สโมสรอินเตอร์แรคท์ใหม่    
สโมสรอินเตอร์แรคท์ที่ยุบ    
RYLA (จำนวนคน)    
YE inbound    
YE outbound