สารคติพจน์ ประธานโรตารีสากล


สิบสี่ปีมาแล้วที่โรตารีจัดการประชุมอบรมสัมมนาผู้ว่าการภครับเลือก ที่เมืองซำนดิเอโกแห่งนี้ ผมเองก็เคยนั่งอยู่ตรงที่ท่ำนนั่งอยู่ในฐานะเป็น ผู้ว่าการภาครับเลือก ผมรู้สึกกังวลเก่ียวกับความรับผิดชอบในวันข้างหน้า รวมทั้งเรื่องท้าทายต่างๆ ในควำมเป็นผู้นำของผมเองตอนนั้น บัดนี้ เรามาอยู่ในปี พ.ศ. 2563 แล้ว ณ การประชุมอบรมผู้ว่าการภาค รับเลือกครั้งสุดท้ายที่จะจัดกันในเมืองซานดิเอโก ซึ่งผมเองก็ยังคงกังวลอยู่คราวนี้ความรับผิดชอบต่างๆ ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมสำหรับผม แต่ก็ยังคงมีความ เป็นไปได้อยู่ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงโอกาสต่างๆท่ีเรียงอยู่ข้างหน้าเรา ที่บ้าน ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ทำงานร่วมกันมานับปีเพื่อ มั่นใจได้ว่า งานสำคัญที่สุดุของเราไม่ได้ยุติเเค่ปีใหม่เเห่งหนึ่งความเป็นผู้นำเท่านั้น แต่จะต่อเนื่องด้วยการให้ความสำคัญนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งผมเองก็เป็น ส่วนของทีมงานหนึ่งด้วยเช่นกัน

ผมภูมิใจที่จะสืบต่อควำมมุ่งมั่นอันแรงกล้ำของท่านประธานโรตารีสากล มารค์ มาโลนีย์ที่จะทำให้โรตารีเจริญรุ่งเรือง อย่างไรก็ตามที่ผมจะไม่ขอให้ท่าน ทั้งหลายทำให้โรตารีรุ่งเรืองขึ้นด้วยจำนวนตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุผล ง่ายๆ ที่ว่าทุกครั้งที่ขอให้เพิ่มจำนวนอย่างเฉพาะเจาะจงนั้นๆ เราก็ยังคงล้มเหลวอยู่ดี แทนที่จะเน้นกันที่จำนวนตัวเลข ผมใคร่ขอให้ท่านคิดว่าเราจะเพิ่ม สมำชกิโรตำรกีนัอย่ำงไรใหค้อ่ยเปน็คอ่ยไป และยั่งยืนได้ เราจะรักษาสมาชิกปัจจุบัน พร้อมทั้งชักชวนสมาชิกใหม่ที่เหมาะสม กับสโมสรของเราได้อย่ำงไร จากนั้น เราจะทำให้องค์กรของเราเข้มแข็งอย่างนึ้ได้อย่างไร เพื่อเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายต่างๆข้างหน้าได้ เราต้องยืนขึ้นให้เกียรติกับโอกาสสำคัญ อันเหลือเชื่อ เมื่อเราได้รับยกย่องไปทั่วโลก ในพลังความร่วมมือ ขจัดโรคโปลิโอให้ หมดสิ้น และซ่อมหลังค้ำบ้านของเรา


อ่านเพิ่มเติม >> สารคติพจน์ ประธานโรตารีสากล