ประธานคณะกรรมการฝ่ายไอที/เว็บไซต์ภาค 3330
Chair, IT Support / District Website Committee
ปีโรตารี 2021 - 2022

อน. ชวนณภัค ศิริณภัค (ศรีธรรมาโศกราช)
PP. Chuannapuk Sirinapuk (Sithammasokarat)