ประธานคณะอนุกรรมการโปลิโอพลัส
Chair, Polio Plus Program Committee

รทร.นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา (ทุ่งคา)
Rtn.Dr.Chuchart Nijwattana (Tongkah)