ประธานคณะอนุกรรมการโปลิโอพลัส
Chair, Polio Plus Program Committee
ปีโรตารี 2021 - 2022

รทร.นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา (ทุ่งคา)
Rtn.Dr.Chuchart Nijwattana (Tongkah)