ผู้ว่าการภาครับเลือก ภาค3330 ปี 2564-2565
District Elect Governors 2021-2022

ผวล. ละออ จินดา (พลอยราชบุรี)
DGE. La-Or Chinda (Ploi atchaburi)