ผู้ว่าการภาครับเลือก ภาค3330 ปี 2566-2567
District Elect Governors 2023-2024

ผวล.จักรชัย วิสุทธากุล (ปู่เจ้าสมิงพราย)
DGE.Jakchai Visutthakul (Poochaosamingprai)