ผู้ว่าการภาครับเลือก ภาค3330 ปี 2563-2564
District Elect Governors 2020-2021

ผวล. ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ (ทับเที่ยง)
DGE. Paikit Hoonpongsimanont (tubtiang)