ผู้ว่าการภาครับเลือก ภาค3330 ปี 2565-2566
District Elect Governors 2022-2023

ผวล. ละออ จินดา (พลอยราชบุรี)
DGE. La-Or Chinda (Ploi atchaburi)