ประธานคณะอนุกรรมการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค
Chair, District Rotary Foundation Grant Sub-Committee
ปีโรตารี 2021 - 2022

ผชภ.พัชรา พูลโภคผล (เหลืองกระบี่)
AG. Patchara Phulphokphol ((Leung Krabi)