การประกาศเกียรติคุณ ประธานโรตารีสากล


การจะบรรลุความสำเร็จได้รับการประกาศเกียรติคุณของโรตารีไม่ใช่เรื่องยาก!

1. ไปที่ Rotary Club Central

2. ทบทวนเป้าหมายที่มีอยู่ 25 เป้าหมาย

3. เลือกเป้าหมาย 13 ข้อ (หรือ 52 เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมาย)

4. บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

5. รายงานเป้าหมายเหล่านั้นที่ Rotary Club Central

6. เฉลิมฉลอง!ข้อควรจำเกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณของโรตารี

1. การประกาศเกียรติคุณของโรตารีเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และมีอยู่ที่ Rotary Club Central

2.สโมสรจะมีเวลาตลอดทั้งปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 - 30 มิถุนายน 2021) ที่จะบรรลุเป้าหมาย การประกาศเกียรติคุณของโรตารี

3. การได้รับการประกาศเกียรติคุณน้ันสโมสรต้องกระตือรือร้นและมีสถานภาพดี (จ่ายค่าบำรุงครบถ้วน ณ ปัจจุบัน) ตลอดปีโรตารี

4. ผู้ว่าการภาคสามารถใช้ My Rotary ดูความคืบหน้าการบรรลุเป้าหมายของสโมสรได้

5. เป้าหมายของการประกาศเกียรติคุณของโรตารีสำหรับสโมสรโรทาแรคท์และอินเทอรแ์รคท์จะเป็นไปใน แนวเดียวนกับเป้าหมายของสโมสรโรตาริอย่างงครบถว้น แต่การประกาศเกียรติคุณได้จัดไว้ให้เหมาะสม กับประสบการณ์ของผู้นำอายุน้อยการประกาศเกียรติคุณของโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์จะเป็นไฟล์ PDF และ ในการเสนอชื่อเพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณ นายกสโมสรที่อุปถัมภ์จะต้อง กรอกข้อความในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน