การประกาศเกียรติคุณ ประธานโรตารีสากล


สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกาศเกียรคุณ

1. ไปที่ Rotary Club Central

2. พิจารณาเป้าหมายที่มีอยู่

3. กำหนดเป้าหมายมากกว่าครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่มีอยู่ (อย่างน้อย 51%)

4. ทำให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

5. รายงานเป้าหมายเหล่านั้นที่ Rotary Club Central

6. เฉลิมฉลอง!ประกาศเกียรติคุณโรตารีสากล (Rotary Citation)

1. The Rotary Citation เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น บันทึกข้อมูลผ่าน Rotary Club Central

2. สโมสรมีเวลาบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามปีปฏิทินของโรตารี (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2022 - 30 มิถุนายน 2023)

3. เพื่อให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ สโมสรต้องทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีโรตารีชำระเงินค่าบำรุงตรงเวลา

4. ผู้ว่าการภาคติดตามการดำเนินงานของสโมสรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ผ่าน My Rotary

5. เป้าหมายของการประกาศเกียรติคุณของโรตารีสากล (Rotary Citation) สำหรับสโมสรโรทาแรคท์(Rotaract Club) และสโมสรอินเทอรแ์รคท์(Interact Club)สอดคล้องกับกับเป้าหมายของสโมสรโรตารี และเป้าหมายทั้งหมดถูกกำหนดมาเพื่อสร้างประสบการณ์แก่ผู้นำรุ่นใหม่ ประกาศเกียรติคุณโรตารีสากลสำหรับสโมสรโรทาแรคท์ และสโมสรอินเทอรแ์รคท์ (Citations for Rotaract & Interact Clubs เป็นรูปแบบไฟล์ PDF)การเสนอชื่อสำหรับประกาศเกียรติคุณนี้ดำเนินการผ่านออนไลน์โดยนายกสโมสรโรตารีอุปถัมภ์