ผวภ. ละออ   จินดา

ผู้ว่าการภาค 3330 ปีโรตารี 2565-2566นาง ละออ จินดา

เกิดวันที่ 13 มกราคม 2595 อายุ 70 ปี
สถานภาพครอบครัว

คู่สมรส รทร.จุุฬานันท์ จินดา

บุตร-ธิดา 3 คน

 1. นายกีรติ จินดา
  • การศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปัจจุบันนเป็น วิศวกร ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ฟูจินิฮอนไทยอินนูลิน(ประเทศไทย) จำกัด
 2. นางสาวรตินันท์ จินดา
  • การศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยา ศิลปากร
  • ปัจจุบันนเป็น อาจารย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 3. รศ.ดร.ธันวดี จินดา
  • การศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการวิศวกรรม จาก มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย
  • ปัจจุบันนเป็น รองศาสตราจารย์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สถานที่ติดต่อ
 • 153/3 ม.12 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 • โทรศัพท์ 083-553-2349
 • E-mail: laorchinda@hotmail.com
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณทิต จากวิทยาลัยครูนครปฐม (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
การประกอบอาชีพปัจจุบัน
 • อดีต: ราชการครู ปี พ.ศ.2516 - 2555 ตำแหน่งสุดท้าย คศ.3 ระดับ 8 ครูชำนาญการพิเศษ
 • ปัจจุบัน: ข้าราชการบำนาญ ธุรกิจส่วนตัว ให้เช่าระบบเครื่องเสียงและติดตั้งระบบเสียงในสถานที่ต่าง ๆ
ผลงานทางวิชาการในอาชีพครู
 • - เขียนตำราในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยการเขียนตำรา
  1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น จำนวน 9 เล่ม
  2. หนังสือเสริมการอ่าน เรื่อง สุขภาพกาย สบายความเครียด จำนวน 11 เล่ม
ประสบการณ์ - งานราชการ
 1. ประสบการณ์ในการสอนนักเรียนระดับประถมปลายและมัธยมต้น 40 ปี มีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู
 2. ประสบการณ์การทำงานในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการ ชุมชน และองค์กรเอกชนต่างๆ
 3. ประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ โดยเป็นผู้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาของโรงเรียน จัดซื้อด้วยงบประมาณของเทศบาลเมืองราชบุรี
 4. ประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน โดยทำหน้าที่ดูแลในการสั่งซื้อสินค้า สต็อกสินค้า และควบคุมดูแลบัญชีสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน
ประสบการณ์ - งานราชการ
 1. ประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าจัดทำเอกสารเพื่อให้โรงเรียนขอรับการประเมินจาก สมศ. และเพื่อขอรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 2. ประสบการณ์ในการทำงานกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นตอนต้น
 3. ประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาเปตองเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ประสบการณ์ - งานสังคม
 1. ผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว จ. ราชบุรี มีหน้าที่ให้ความคิดเห็นร่วมกับผู้พิพากษาในการตัดสินคดี และให้คำปรึกษาเยาวชนเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู
 2. ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัว จ. ราชบุรี ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
ประสบการณ์ - งานสังคม
 1. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เพื่อทำหน้าที่กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการศึกษา
 2. คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ. ราชบุรี โดยทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเยาวชน
ประสบการณ์ - งานสังคม
 1. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรี (ศปจ. ราชบุรี) ภาคประชาสังคม ทำงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย
 2. กรรมการและเลขานุการ “กองทุนพัฒนาสังคมราชบุรี” (กพส.รม) มีหน้าที่ดูแลบัญชีกองทุน สรุปและรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้สมาชิก
รางวัลที่ได้รับ
 1. รับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “ครูดีเด่น” ประจำปี 2550 จากเทศบาลเมืองราชบุรี
 2. รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ “ครูผู้อุทิศเพื่อการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2552 จาก เทศบาลเมืองราชบุรี
 3. รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2552 จากคุรุสภา
 4. รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” ประจำปี 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ
 5. รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 จาก คุรุสภา
รางวัลที่ได้รับ
 1. รับรางวัล โล่เชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่น” ประเภทแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประจำปี 2558 จากเทศบาลเมืองราชบุรี
 2. ได้รับใบประกาศ “2013 - 2014 PRESIDENTIAL CITATION” จากประธานโรตารีสากล รอน ดี เบอร์ตัน
 3. สโมสรโรตารีพลอยราชบุรีได้รับใบประกาศ 2013 - 2014 ROTARY CLUB CENTRAL AWARD” จากประธานโรตารีสากล รอน ดี เบอร์ตัน
 4. ได้รับใบประกาศ “DISTRICT SERVICE AWARD” จาก ผวภ. ธีระนันท์ วงศ์หล่อ ภาค3330
 5. ได้รับใบประกาศ “AVENUES OF SERVICE CITATION FOR INDIVIDUAL ROTARIANS” จากประธานโรตารีสากล
 6. ได้รับใบประกาศ “DISTRICT SERVICE AWARD” จาก ผวภ. นพ. พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ภาค3330
ประสบการณ์ - งานโรตารี
 1. สมาชิกโรตารีในปีโรตารี 2550 - 2551 โดยการแนะนำของ อน. เบญจมาศ นันทชัยพร
 2. เลขาสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปีโรตารี ปี 2552 - 2555
 3. นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ในปีโรตารี 2556 - 2557 ปี ผวภ. นพ. สงวน คุณาพร
 4. ประธานมูลนิธิของสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ปี 2557-2559 และ 2560-2563
  • • ทำโครงการ Global Grants ร่วมกับภาค 3690 ประเทศเกาหลี ทั้งหมด 4 โครงการ
  • • ทำโครงการ District Grants 3 โครงการ
 5. ประธานคณะกรรมการชุมชนโรตารีภาค (RCC) 2 ปีติดต่อกัน 2557 - 2559
 6. ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมระหว่างเมือง (Intercity) พื้นที่ 15 - 22 ปี 2558 - 2559
 7. ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ปี 2559 - 2560
 8. ประธานจัดการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก พื้นที่ 15 - 22 ปี 2560 - 2561
 9. ประธานคณะกรรมการบริการชุมชนภาค 2 ปีติดต่อกัน ปี 2560 - 2562
 10. ประธานคณะกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ภาค ปี 2562 - 2563
 11. ผู้นำการอบรมฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ในการอบรม DTA ของภาค 3330 ปี 2560 - 2563
 12. คณะกรรมการตัดสินรางวัลภาค 3330 ในปี 2560 - 2564
 13. ผู้ว่าการภาคนอมินีดีซิกเนท (DGND) ของภาค 3330 ปี ผวภ. สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
 14. ทำหน้าที่เป็นผู้ว่าการภาคนอมินี (DGN) ของภาค 3330 ปีท่าน ผวภ. เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
ประสบการณ์ - งานโรตารี
 1. ประธานคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภาค 3330 ในปีโรตารี 2563 - 2564 ปี ผวภ. เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
 2. ร่วมประชุม District Training Assembly (DTA) และ District Conference (DC) ของภาค 3330 ทุกปีตั้งแต่เป็นนายกสโมสร จนถึงปัจจุบัน
 3. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (Rotary International Convention )ติดต่อกันทุกปี ดังนี้
  • • ปี 2012 ณ. กรุงเทพ ประเทศไทย
  • • ปี 2014 ณ. เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
  • • ปี 2015 ณ. เมืองซานเปาโล ประเทศบราซิล
  • • ปี 2016 ณ. กรุงโซล ประเทศเกาหลี
  • • ปี 2017 ณ. เมืองแอตแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • • ปี 2018 ณ. เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา
  • • ปี 2019 ณ. เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน
  • • ปี 2020 ณ. เมืองฮอนโนลูลู ประเทศสหรัฐอเมริกา (เป็น Virtual meeting เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
  • • ปี 2021 ณ. เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน (เป็น Virtual meeting เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)