ผวภ. เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์

ผู้ว่าการภาค 3330 ปีโรตารี 2563-2564

ผวภ. เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
ประวัติผู้ว่าการภาค 3330 ปีโรตารี 2563-2564

ประวัติส่วนตัว

นาย เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์

เกิดวันที่ 12 มิถุนายน 2508 อายุ 54 ปี


สถานภาพครอบครัว

คู่สมรส อน.นิตยา จันทร์อินทร์ สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ มีบุตรธิดา 2 คน

นางสาวฉัตรียา จันทร์อินทร์ อายุ 25 ปี

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • นายฉัตราภูมิ จันทร์อินทร์ อายุ 19 ปี

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ (เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารีไปเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียระยะเวลา 1 ปี)


 • การประกอบอาชีพปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันมอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
 • ประกอบกิจการด้านธุรกิจการเกษตร ได้แก่ สวนยางพาราและโรงงานแปรรูป, สวนกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา, สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก, สวนทุเรียนเพื่อการส่งออก ฯลฯ
 • ที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทเอสทีเอฟอี จำกัด


 • สถานที่ติดต่อ

  เลขที่ 8/2 ถนนแสงชูโต 26 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

  โทรศัพท์ 081-8807009

  โทรสาร 034-521287

  E mail: [email protected]  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • เกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ปริญญาตรี

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์(พืชสวน) คณะเกษตรศาสตร์บางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


 • ผลงานทางวิชาการ
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การวิเคราะห์ระบบธุรกิจข้าวโพดหวานในประเทศไทย” หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาระบบตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันใน อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานกระป๋องของประเทศไทย”หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา การส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เขียนตำราหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดวิชาการ จัดการธุรกิจการเกษตร หน่วยที่เขียน “การจัดการธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต/การปฏิบัติการ”


 • ประสบการณ์ในการสอน
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สาขาการจัดการและ บริหารธุรกิจ (พ.ศ.2539)
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาขาการจัดการและ บริหารธุรกิจ (พ.ศ.2548-2551)อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาขาการจัดการและ บริหารธุรกิจ (พ.ศ.2548-2551)
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาการจัดการการเกษตร ระดับปริญญาโท (พ.ศ. 2553-2554)
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาบริหารธุรกิจ (พ.ศ. 2556-2557)
 • วิทยากรและบรรยายพิเศษให้หน่วยงานต่างๆ เช่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานการค้าภายใน จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น


 • การฝึกอบรมและดูงาน
 • ดูงานด้านการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจ ที่เมืองเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนจีน (พ.ศ.2555)
 • ศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ของ AEC เส้นทางจากท่าเรือน้ำลึกทวาย (เมียนมาร์) ผ่านไทยและกัมพูชาถึงท่าเรือน้ำลึกวังเตา (เวียดนาม) (พ.ศ.2555)
 • หัวหน้าคณะเดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการฝึกอาชีพโรตารี (VTT) ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ณ เมืองแคนเบอร์ราและเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย รวมเวลา 30 วัน (พ.ศ.2554)
 • ศึกษาดูงานความก้าวหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายและจัดงานแสดงสินค้า ที่เมืองย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ (พ.ศ.2553)
 • เป็นตัวแทนสโมสรโรตารีกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมโครงการนำร่องการ รักษาสมาชิกภาพของโรตารีสากล (เป็นตัวแทน 1 ใน 50 สโมสรจากทั่วโลก) ณ สำนักงานโรตารีสากล นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2548)
 • รับการฝึกอบรมผู้ตรวจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สำนักงานมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2547)
 • เข้าร่วมงานงานแสดงเครื่องจักรกลเกษตรโลก ณ เมืองโบลอนย่า ประเทศอิตาลี (พ.ศ. 2539)
 • รับการฝึกอบรมการพัฒนาผู้นำสังคม ณ โรงเรียนผู้นำคานาอานประเทศเกาหลีใต้ (พ.ศ.2537)
 • ศึกษาดูงานด้านการเกษตรแผนใหม่ ณ ประเทศไต้หวันและประเทศ มาเลเซีย (พ.ศ.2533)
 • อบชิงทุนสมาพันธ์นักศึกษาเกษตรนานาชาติ IAAS (พ.ศ. 2531) ได้รับคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติการทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี ณ โมชาฟฟาสเอล เมืองเจริโค ประเทศอิสราเอล


 • ตำแหน่งพิเศษ/ที่ปรึกษา (สมาคม มูลนิธิ และองค์กรเอกชนต่างๆ)
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง
 • กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • นายกสโมสรโรตารีกาญจนบุรี ปีโรตารี 2545-2546
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปีโรตารี 2551-2552
 • ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ภาค 3330 โรตารีสากล
 • วิทยากรและผู้นำการสัมมนา โรตารี ภาค 3330 โรตารีสากล
 • ที่ปรึกษาโครงการเพื่อมนุษยชาติของโรตารีสากล (Cadre of Technical Advisor for Humanitarian Grant)
 • กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.)
 • กรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี (กธจ.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 • กรรมการในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • รองประธานคณะกรรมการบริหาร วัดถาวรวราราม (วัดญวนกาญจนบุรี)


 • รางวัล/ประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ
 • รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่นองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ ไทยระดับชาติ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์บางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ประจำปี 2549
 • รับใบประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่น จากศูนย์ประสานงานองค์กร เอกชนจังหวัดกาญจนบุรี
 • รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นจากโรตารีสากล (Rotary Volunteers Certificate of Recognition)
 • รับรางวัลผู้ให้บริการดีเด่นจากมูลนิธิโรตารี โรตารีสากล (Citation for Meritorious Service) รางวัลนี้จะมอบให้ไม่เกินปีละหนึ่งคนในแต่ละภาคของโรตารี
 • รับรางวัลสูงสุดของมูลนิธิโรตารี โรตารีสากล (Distinguished Service Award) รางวัลนี้จะมอบให้กับโรแทเรียนที่ทำงานให้กับมูลนิธิโรตารีในระดับสากลดีเด่น โดยแต่ละปีมอบให้สมาชิกโรตารีจากทั่วโลกปีละไม่เกิน 50 คน


 • เส้นทางในองค์กรโรตารี
 • สมาชิกสโมสรโรตาแรคท์คณะเกษตรศาสตร์บางพระ พ.ศ. 2530
 • ประธานคณะกรรมการบริการชุมชน สโมสรโรตาแรคท์คณะเกษตรศาสตร์บางพระ
 • สมาชิกใหม่สโมสรโรตารีกาญจนบุรี พ.ศ. 2543
 • นายกสโมสรโรตารีกาญจนบุรี พ.ศ. 2546
 • ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล
 • วิทยากรและผู้นำการสัมมนาภาค 3330
 • ประธานคณะอนุกรรมการทุนสนับสนุนสมทบภาค 3330
 • ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค 3330
 • ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ประจำปีโรตารีภาค 3330
 • เลขานุการภาค 3330 ปีโรตารี 2555-2556
 • ผู้ตรวจโครงการของมูลนิธิโรตารี โรตารีสากล (Cadre of Technical Advisers)
 • ผู้ประสานงานผู้ตรวจโครงการของมูลนิธิโรตารี โรตารีสากล (Technical Coordinators of TRF) ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ได้รับเชิญให้ทำหน้าที่นี้เพียงปีละ 18 ท่าน
 • ผู้ว่าการภาครับเลือก ปีโรตารี 2562-2563