ผวภ.ดร.ชัชวาล   เตละวาณิชย์

ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2566-2567ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์

(สโมสรโรตารีสมุทรสาคร)

เกิดวันที่ 7 มีนาคม 2514 อายุ 52 ปี
สถานภาพครอบครัว

คู่สมรส อน.พนิตา เตละวาณิชย์ (สโมสรโรตารีสมุทรสาคร)

บุตร 2 คน

 1. นาย สุชัจจ์ เตละวาณิชย์
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศิษย์เก่านักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารี)
 2. นาย สรวิศ เตละวาณิชย์
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม สาขาการจัดการอีเว้น มหาวิทยาลัย กรุงเทพ


สถานที่ติดต่อ
 • บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด 298 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
 • โทรศัพท์: 083-4914555, 081-8360044
 • E-mail: telavanich@gmail.com, info@qualitygreen.com
 • Line ID: chatchawalorchid
วุฒิการศึกษา
 • ระดับปริญญาเอก : วิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) NOVA Southeastern University, Florida, U.S.A.
 • ระดับปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด
การดูงานและการฝึกอบรม
 1. รับทุนการศึกษาดูงาน ณ Kumamoto Prefecture, Japan ภายใต้โครงการ Agricultural Cooperative
 2. เข้าร่วมการอบรม The Program in Corporate Management for Thailand THCM รุ่นที่ 1 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ABK & AOTS ALUMNI ASSOCIATION (THAILAND)
 3. เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาตราสินค้าในตลาดต่างประเทศและกรณีศึกษา” โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการเจาะตลาดต่างประเทศ (MIDCP – BRIC) จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 4. ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CBI TRAINING EXPO 89 – Fresh Fruits and Vegetables สนับสนุนโครงการโดย Centre for Promotion of Imports from Developing Countries จัดการอบรม ณ เมือง Rotterdam, The Netherlands.
 5. เข้าร่วมการอบรม “Advanced Agribusiness Management Course for Executives and Managers” จัดโดย Asian Productivity Organization
 6. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน" สถาบันพระปกเกล้า
การดูงานและการฝึกอบรม
 1. งานแสดงสินค้า IPM International Plant Fair 2007 จัดขึ้น ณ เมือง Essen ประเทศเยอรมันนี
 2. ร่วมในคณะผู้แทนการค้าไทยเยือนสาธารณะรัฐเชค ประเทศโรมาเนีย และ สาธารณรัฐฮังการี จัดโดยสำนักบริการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก
 3. ร่วมเดินทางเป็นตัวแทนสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สนามบินมิวนิค เป็นศูนย์กลางของ Perishable Cargo จากประเทศไทย
 4. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดนิทรรศการและเผยแพร่สินค้าไม้ดอกไม้ประดับ ในงาน Ellersile International Flower Show ณ Botanical Garden ประเทศนิวซีแลนด์
 5. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดแสดงงานนิทรรศกาลเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับในงาน 19th World Orchid Conference ณ เมืองไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา
 6. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดนิทรรศการในงาน Thai Fruit and Flowers Festival ณ นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
 7. ดูงานที่ Sydney Eye Hospital และ Aged Care ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
รางวัลที่เคยได้รับ
 • - ได้รับรางวัลด้านธรรมาภิบาล (KTB-CG Awards) โครงการ KTB-SMEs AWARDS 2008 จัดโดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • - ได้รับรางวัลเกียรติคุณบัตรยกย่องสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่ง ปี 2552 จัดโดย สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม และสมาคมธนาคารไทย
ตำแหน่งทางด้านสังคม
 • - คณะกรรมการสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย (วาระที่ 3) 2564 - ปัจจุบัน
 • - กรรมการผู้แทนชุมชน ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)2558 – 2566
 • - กรรมการสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากะยาราม 2559 – ปัจจุบัน
ประวัติการทำงานกับโรตารี
 • พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน : สมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีสมุทรสาคร
 • พ.ศ.2543 - 2544 : ประธานบริการต่างประเทศ สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
 • พ.ศ.2545 - 2546 : นายกรับเลือก สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
 • พ.ศ.2546 - 2547 : นายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร
 • พ.ศ.2547 - 2548 : ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 15
 • พ.ศ.2549 - 2552 : ประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
 • พ.ศ.2553 - 2554 : ประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
 • พ.ศ.2555 - 2556 : ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
 • พ.ศ.2557 - 2558 : ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
 • พ.ศ.2558 - 2560 : ประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารีสมุทรสาคร
 • พ.ศ.2561 : คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาค
 • พ.ศ.2561 : ร่วมเป็นตัวแทนภาค 3330 เดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กับโรตารีภาค 3020 และ 3080 ประเทศอินเดีย
 • พ.ศ.2562 : ประธานคณะกรรมการบริการอาชีพภาค
 • พ.ศ.2562 : เข้าร่วมงานประชุมใหญ่โรตารีสากล Hamburg, Germany
 • พ.ศ.2562 : ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล End Polio ภาค 3330 โรตารีสากล
 • พ.ศ.2563 : ประธานคณะกรรมการบริการชุมชนภาค
 • พ.ศ.2564 : ประธานคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติภาค 3330

DG. Dr. Chatchawal   Telavanich

District Governor 3330 RI Year 2023 – 2024Dr. Chatchawal Telavanich

(Rotary Club of Samutsakhon)

7 March 1971
Family Status

Partner PP. Phanita Telavanich, Rotary Club of Samutsakhon

Children

 1. Mr. Suchat Telavanich
  • Bachelor Degree in Science ( Architecture Design ) Chulalongkorn University.
 2. Mr. Sorawish Telavanich
  • Bachelor of Arts ( Event Production and MICE Management ) Bangkok University.


Address
 • Chatchawal Orchid Co.,Ltd.
 • 298 M. 1, Laksam, Ban Phaeo, Samutsakhon 74120
 • Moblie: 083-4914555, 081-8360044
 • E-mail: telavanich@gmail.com, info@qualitygreen.com
 • Line ID: chatchawalorchid
Education
 • Doctor's Degree : Doctor of Philosophy in Knowledge Management, College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University, Thailand.
 • Master's Degree : Master Degree in International Business Administration (MIBA) NOVA Southeastern University, Florida, U.S.A.
 • Bachelor's Degree : Bachelor Degree in Business Administration (Industrial Management) Siam University, Thailand.
Occupation
 • Managing Director, Chatchawal Orchid Co.,Ltd.
Social and Training Experience
 1. Obtained scholarship in agricultural training from Agricultural Cooperative at Kumamoto Prefecture, Japan.
 2. Attended in The Program in Corporate Management for Thailand THCM # 1 sponsored by ABK & AOTS ALUMNI ASSOCIATION (THAILAND).
 3. Awarder “ Brand Development Strategies in International Market and Case Study Certificate”, Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme (MDICP - BRIC) sponsored by Department of Industrial Development and NIDA.
 4. Passed the selection process participated in CBI TRAINING EXPO 89 – Fresh Fruits and Vegetables sponsored by Centre for Promotion of Imports from Developing Countries held at Rotterdam, The Netherlands.
 5. Awarded the course “Advanced Agribusiness Management Course for Executives and Managers Certificate” hosted by Asian Productivity Organization.
 6. Awarded “Corporate Governance for Directors and Senior Executives of Regulators, State Enterprises and Public Organizations Program Certificate, PDI 15”, King Prajadhipok’s Institute.
Social and Training Experience
 1. Attended IPM International Plant Fair 2007 ,Essen, Germany.
 2. Participated in the Thai Trade delegation to visit the Czech Republic, Romania and the Republic of Hungary, organized by the Bureau of Export Services Department of Export Promotion.
 3. Participated as a representative of Thai Orchid Exporters Association to study the feasibility of using Munich Airport as the center of Perishable cargo from Thailand.
 4. Joined with the Department of Agricultural Extension, Ministry of Agriculture and Cooperatives organized an exhibition of orchid flower in Ellersile International Flower Show at Botanical Garden, New Zealand.
 5. Joined with the Department of Agricultural Extension, Ministry of Agriculture and Cooperatives organized an exhibition of orchid flower in 19th World Orchid Conference at Miami, U.S.A.
 6. Joined with the Department of Agricultural Extension, Ministry of Agriculture and Cooperatives in Thai Fruits and Flowers Festival at Oakland, New Zealand.
 7. Observed and studied eye and aged care system at Sydney Eye Hospital and Aged Care, Sydney, Australia.
Rewards
 • - Awarded for Good Governance (KTB-CG Awards) in KTB-SMEs AWARDS 2008 organized by Krungthai Bank Public Company Limited.
 • - Received an honorary certificate for the finalists. Outstanding Good Governance Award Year 2009 Organized by Puey Ungphakorn Institute, Institute of Small and Medium Enterprises Development Small and The Thai Bankers Association.
Social Experiences
 • - Board of Director Thai Orchid Exporter Association.
 • - Community Representative on the Board of Director, Ban Phaeo General Hospital.
 • - Member of Basic Education Committee of Wat Ratsattakayaram School.
Rotary Profile
 • - Charter member of Rotary Club of Samutsakhon.
 • - International Service Chair, Rotary Club of Samutsakhon Rotary (2000-2001).
 • - Club President, Rotary Club of Samutsakhon (2003 – 2004).
 • - Assistant District Governor, District 3330 RI (2004 - 2005).
 • - Rotary Foundation Chair, Rotary Club of Samutsakhon (2006 – 2011 and 2015 – 2017).
 • - Chair, District Natural Disaster Reliefs Committee.
 • - Participated in District 3330 group in Rotary Friendship Exchange program visiting District 3020 and 3080 India.
 • - Chair, District Vocational Service Committee.
 • - Chair, District 3330 End Polio Golf Tournament.
 • - Chair, District Community Service Committee.
 • - District Governor Elect District 3330.