ผู้ว่าการภาคนอมินี ภาค3330 ปีโรตารี 2566-2567
District Governors-Nominee 2023-2024

ผวน.ชัชวาล เตละวาณิชย (สมุทรสาคร)
DGN.Chatchawal Telavanich (Samutsakhon)