ผู้ว่าการภาคนอมินี ภาค3330 ปี 2563-2564
District Governors-Nominee 2020-2021

ผวน. ละออ จินดา (พลอยราชบุรี)
DGN. La-Or Chinda (Ploi_Ratchaburi)