ประธานคณะกรรมการบริการชุมชนภาค
Chair, District Community Service Committee

อน. ชัชวาล เตละวาณิชย์ (สมุทรสาคร )
PP. Chatchawal Telavanich (Samutsakhon)