ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เเละส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี
Chair, District Public Image and Awarness Committee
ปีโรตารี 2566-2567

อน.รัตนาพร เลารุจิราลัย (เมืองปฐมนคร)
PP.Rattanaporn Laorujiralai (Muang_Pathom_Nakhon)