ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เเละส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี
Chair, District Public Image and Awarness Committee
ปีโรตารี 2566-2567

อน.รัตนาพร เลารุจิราลัย (สนามจันทร์)
PP.Rattanaporn Laorujiralai (Sanam-Chan)