ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เเละส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี
Chair, District Public Image and Awarness Committee
ปีโรตารี 2021 - 2022

อน.ดร. รัตนาพร เลารุจิราลัย (สนามจันทร์)
PP.Dr.Rattanaporn Laorujiralai (Sanamchan)