ข่าวประชาสัมพันธ์


กลยุทธ์ ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ สโมสรโรตารีสงขลา ประจำปี 2564-2565 (View:2565)

วันที่โพส 28/09/2021

ภาพข่าวสาร/กิจกรรมผมได้ยกร่าง แผนงานสมาชิกภาพของสโมสรโรตารีสงขลา ประจำปี 2564- 2565 ดังนี้
ด้วย องค์กรโรตารี องค์กรบำเพ็ญประโยชน์สากล มีอุดมการณ์ที่สำคัญในการช่วยเหลือสังคมให้มีความสุข ลดช่องว่างทางสังคมให้ผู้ด้อยโอกาศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และจะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมโลกในที่สุด โรตารีได้อุบัติขึ้ๆนบนโลกมากว่า 100 ปีแล้ว จนถึงบัดนี้ก็ 116 ปี อายุขององกรขนาดนี้ เปรียบเสมือนอายุของคนที่เริ่มเข้าสู่วัยชรา เริ่มมีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า คลายความเข้มแข็งในการงาน เราสามารถวัดความอ่อนล้าได้จาก อายุของสมาชิกของ องกร ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ส่วนใหญ่จะมีสมาชิกที่สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ โรตารีสากลได้กำหนดให้ความสำคัญในการหาสมาชิกรุ่นใหม่ ที่เป็นหนุ่มสาวที่มีความพร้อมในการทำงานบำเพ็ญประโยชน์เข้ามาสืบสานพันธะกิจต่างๆของโรตารีให้ยั่งยืนต่อไป อีกทั้งได้ผ่อนคลายกฏเกณฑ์บางประการ ลดการมองเชิงลบต่อองกร และรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่มากขึ้น เพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาศเข้าร่วมกับโรตารี อีกทั้งจะได้รักษาสมาชิกภาพเดิมของสมาชิกรุ่นเก่าให้ได้ตลอดไป
  สโมสรโรตารีสงขลาก็เช่นกัน จวบถึงบัดนี้ก็ก้าวล่วง 35 ปีแล้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องหาคนรุ่นใหม่มาสืบสาน ภาระกิจ โดยเฉพาะการมีลักษณะเฉพาะของสโมสรฯ ที่มีความเข้มแข็ง สามัคคีรักใคร่กลมเกลียวในหมู่สมาชิก อดีตนายกทุกท่านไม่ทอดทิ้งสโมสร เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันที่ต้องว่ากล่าวตักเตือนชี้แนะทำสิ่งที่ดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง    สมาชิกทุกคนจะต้องคงไว้ในคุณความดีนี้ตลอดไปโดยต้องทำทั้งการหาสมาชิกรุ่นใหม่และคงความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกเดิมเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามแนวทาง  Membership assessment tools ของ โรตารี เพื่อที่จะได้ทราบแนวโน้มสมาชิกภาพของสโมสร 
ฝ่ายสมาชิกภาพ ปีบริหาร 2020-21 ได้จัดทำยุทธศาสตร์ตามแนวทางที่ภาคฯได้กำหนดไว้พอจะสรุปเป็น พันธกิจได้ดังนี้ 
การหาสมาชิกใหม่ พันธกิจ 1:1
โดยให้ได้เป้าหมายเพื่มสมาชิกใหม่ 15% 
สมาชิกเดิม พึงมีหน้าที่สรรหาสมาชิกใหม่ 1 คน ต่อสมาชิกเดิม 1 ท่าน ด้วยวิธีการร่วมกันทั้งสโมสรดังต่อไปนี้ 
1 มองหาบุคคลจาก เพื่อน คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง ที่มีคุณสมบัติ เป็นคนดี อุปนิสัยจิตอาสาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศ ประกอบอาชีพสุจริต มีความพร้อมด้านฐานะ การเงิน ทางสังคม ทางครอบครัว 
2 ชักชวนมาร่วมประชุมกับสโมสร ได้ทั้งวิธี มาร่วมนั่งฟัง การสนเทศ หรือ มาสนเทศเรื่องอาชีพความชำนาญ ของเขาเอง
3 ชักชวน มาร่วมกิจกรรม สาธารณะประโยชน์ของสโมสร เช่น การเลี้ยงเด็ก มอบของ ปล่อยปู ปลูกป่า งานหยอดโปลิโอ หรือแม้กระทั่งงานรื่นเริงฉลอง DTA DC ของทางภาคฯ เพื่อมาสัมผัส ความเป็นตัวตน ของโรตารี โดยต้องแจ้งให้ฝ่ายสมาชิกภาพได้ทราบเพื่อจะได้ติดตามดูความเหมาะสมของบุคคลนั้นๆต่อไป ทั้งนี้ทาง สโมสร อาจจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานของสมาชิกมุ่งหวังทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรณี 
4 สมาชิกที่เดิมที่แนะนำบุคคลมาเป็นผู้มุ่งหวัง จะต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงบุคคลนั้น ประสานงานกับฝ่ายสมาชิกภาพ เพื่อคอยชี้แนะให้ความรู้ขั้นต้นของการเป็นโรตารีตลอดจนสร้างความเข้าใจในจุดประสงค์ วิธีการ พันธะกิจของโรตารี สร้างความคุ้นเคยยอมรับกันระหว่าง บุคคลมุ่งหวังกับสมาชิกเดิมของสโมสร โดยชักชวนมาร่วมประชุมสโมสร 3-4 ครั้ง แล้วคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพ จะประเมินความเหมาะสมร่วมกับกรรมการบริหารในการรับเป็นสมาชิกอีกครั้ง
5 เชิญสมาชิกมุ่งหวังมาเป็น สนเทศอาชีพของตนเอง หรือ เป็นองค์ปาฐก เพื่อทีจะได้สร้างความรู้จักความคุ้นเคยกับสโมสร
6 หลังจากที่ สมาชิกมุ่งหวัง ได้มาสร้างความคุ้นเคยกับสโมสร ระดับหนึ่ง ฝ่ายสมาชิกภาพ ต้องเก็บข้อมูล สมาชิกมุ่งหวัง ตาม แบบ ฟอรม มาตรฐาน แล้วนำมาประเมินร่วมกับ กรรมการบริหาร หรือ สภา อน. เพื่อตัดสินร่วมกันว่าจะเชิญเป็นสมาชิกหรือไม่
7 หากสมาชิกมุ่งหวังตอบรับการเป็นสมาชิก ก็เข้าสู่กระบวนการปฐมนิเทศ และพิธีการต้อนรับสมาชิกใหม่ต่อไป อละถ้าหากไม่ตอบรับ ฝ่ายสมาชิกภาพ ก็ยังต้องเก็บข้อมูลสมาชิกมุ่งหวังนั้นต่อไป เผื่อว่าจะเชิญใหม่ได้ในอณาคต
8 เมื่อสมาชิกมุ่งหวัง ได้มาเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกที่เป็นผู้เชิญมา จะต้องเป็นพี่เลี้ยงหลัก ร่วมกับ กรรมการบริหาร ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อชี้แนะวิธีการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสโมสร รวมทั้ง เริ่มมอบหมายกิจกรรมบางอย่างให้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการให้ความสำคัญแก่สมาชิกใหม่ และต้องคอยสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกใหม่ถึงเรื่องวัฒนธรรมองกร ระเบียบวิธีต่างๆของโรตารีอย่างสม่ำเสมอ 
การรักษาสมาชิกเดิม เพื่อให้ได้ตามเป็าหมาย ไม่ต่ำกว่า 90%
1 สร้างสายสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ร่วมกับ ฝ่ายบริหาร สโมสร ทั้งสมาชิกที่ RI Active และ อดีตสมาชิก ที่ยังคงมห้การสนับสนุนสโมสร
2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก โดยการให้สมาชิกมีส่วนร่วมตลอดจนรับมอบหมายภาระกิจของสโมสรบางประการ
3 กระตุ้นให้สมาชิก มองเชิงบวกกับสโมสร ลดกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร เช่น เกณฑ์อายุรวม 20+65 =85 
4 สร้าง event ที่สนุกสนาน ร่วมกับฝ่ายบริหารสโมสร
เป้าหมายสมาชิกใหม่ 3 ท่าน สมาชิกอาวุโส 2 ท่าน
    1 คุณ Simon Jack อาชีวะ เจ้าของ สถาบัน ภาษา อังกฤษ ALI หาดใหญ่
นำเสนอและเชิญมาเยี่ยมชมกิจกรรม สโมสรและร่วมทำกิจกรรมด้านการศึกษาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ สมัยนายก อนงค์
    2  คุณ ภวัฒน์ นิตย์โชติ อาชีวะ เจ้าของ บจก มิตซูทักษิณ สงขลา ทำกิจกรรมร่วมกับ คุณ Simon.Jack
    3 นพ ศราวิน สาครินทร์ รอง ผอ รพ สงขลา อยู่ระหว่างดำเนินการ 
4 อดีตสมาชิก สร สงขลา 2 ท่าน 
4.1 อน วิทยา พืชไพบูลย์