ข่าวประชาสัมพันธ์


บริจาค EREY รวม 9 ท่าน (View:1775)

วันที่โพส 30/10/2017

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรอู่ทอง ร่วม บริจาค EREY รวม 9 ท่าน เมื่อ 24 ต.ค.2560 สโมสรอู่ทอง ประชุมสัญจร ณ ห้องอารนพรัตน์ จ.สุพรรณบุรี นายกสุบงกช ธงทองทิพย์ ขอบคุณท่านสมาชิกที่ร่วมบริจาค 100 เหรียญ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

               ผชภ.เสาวลักษ์ ประสิทธิ์ผล

               อน.ชญานุช เหลืองเวชการ

               อน.วิลาวรรณ แก้วนวม

               อน.ภัทรพงศ์ กิตติวรภัทร

               อน.ณัฐพล ศิวะพรชัย

               อน.นันทิยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา

               อน.กมลเทพ โพธิ์ทอง

               รทร.ณัฐทรงพล ธงทองทิพย์

               นย.สุบงกช ธงทองทิพย์