ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมสวดอภิธรรม วัดท่ามะขาม (View:2085)

วันที่โพส 06/09/2018

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 6 กันยายน 2561 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดย นายกรสวรรณ จงไมตรีพร อน ฐิตินาถ ประชากุล อน อรญา วงษ์ไทย รทร สมควร เอื้อสุขนุกูล และรทร บุษบง ทัพวงษ์ ร่วมฟังพระสวดอภิธรรม น้องชาย ท่าน รทร ชื่นจิตร รอดพึ่งผา ณ วัดท่ามะขาม