ข่าวประชาสัมพันธ์


ส่งเสริมกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำเยาวชน RYLA ปี บริหาร 2557-2558 (View:3467)

วันที่โพส 10/07/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ร่วมส่งเสริมกิจกรรมในโครงการอบรมผู้นำเยาวชน RYLA  สถานที่เมืองโบราณ เมื่อวันที่ 19-23 ตุลาคม 2557 โดยส่งผู้นำเยาวชน

ทั้งสิ้น 4 ท่าน และในงานนี้สโมสรโรตารีลัดหลวงได้สนับสนุนกิจกรรมเข้าร่วมเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงให้กับผู้เข้าอบรมRYLA ร่วมทั้ง

สนับสนุนอาหาร เครื่องด่ิม ขนมขบเคี้ยงให้กับเยาวชนRYLA ทั้ง 3 วันที่มีการอบรม