ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ " น้ำดื่มสะอาดส่งเสริมคุณภาพที่ดี " ปี บริหาร 2557-2558 (View:3172)

วันที่โพส 10/07/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


จัดทำโครงการ " น้ำดื่มสะอาด ส่งเสริมสุขภาพที่ดี " มอบเครื่องกรองน้ำแบบ 6 ขั้นตอน , ปัีมน้ำ , ตู้น้ำเย็น 3 หัวก๊อก 

ณ โรงเรียนวัดราษฏร์นิยมธรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับทุนสนับสนุนระดับภาค

DISTRICT GRANTS จำนวน 34,904.- บาท และเงินจากสโมสรลัดหลวง จำนวน 3,096.- บาท รวามเป็นเงินทั้งส้ิน

40,000.- บาท