ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ " Global grant GG.1528794 " ปีบริหาร 2557-2558 (View:3150)

วันที่โพส 15/07/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีลัดหลวง  กำลังดำเนินการขอทุนสนับสนุนระดับโลก ( GLOBAL GRANTS ) จัดทำโครงการ   “Medical and Health care “  No. GG1528794  ร่วมกับสโมสรโรตารี Toegyewon  ภาค 3600   ประเทศเกาหลี    จัดทำ  GG.Project   เตียงผู้ป่วย   โดยจะมอบให้กับโรงพยาบาล    2   แห่ง   ในจังหวัดสมุทรปราการ  คือ  โรงพยาบาลบางพลี   อ.บางพลี   และ โรงพยาบาลบางจาก  อ.พระประแดง  ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จประมาณต้นปีบริหาร 2558-2559  งบประมาณในการทำโครงการมาจาก   ทุนจากสโมสรโรตารีลัดหลวง  สมทบเงินสด  5,000  เหรียญ    (โดยได้รับการบริจาคจากสมาชิกสโมสร  5  ท่าน )     ทุนสนับนุนจากสโมสรโรตารีTowgyewon  ภาค 3600 ประเทศเกาหลี    โดยได้รับทุนสนับสนุน  DDF  14,000   เหรียญ  และ ทุนสนับสนุนจากโรตารีสากล  16,500  เหรียญ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   35,500  เหรียญ