ข่าวประชาสัมพันธ์


บริจาค พอล แฮริส ฟอลโลว์ จำนวน 7 ท่าน ปีบริหาร 2558-2559 (View:4135)

วันที่โพส 08/08/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ปี บริหาร 2558-2559  สมาชิกบริจาค พอล แฮริส เฟลโลว์  1000 เหรียญ จำนวน 7 ท่าน

1. นย.พงษ์พิเชษฐ   สุคันธัง   

2.ผชภ.จิราวัฒน์       นารายพิทักษ์

3.อน.ทวีวัฒน์           วีระเรืองรัตน์

4.อน.นิพล                เหลืองสกุลพานิช

5.อน.รุ่งอรุณ             อยู่โต

6.รทร.ชัวัฒน์            เต็มศิริศักดิ์

7.รทร.สำเนียง           ม่วงเผือก