รายละเอียดการเข้างาน อบรม กิจกรรมสโมสรโรตารีหลักเมืองราช Luxmuangratch
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 24 ท่าน

ลำดับ No. รูป Image ชื่อ-สกุล Name ประวัติการประชุม Meeting Name
1 โรตารีไอดี : 6810682
นยก. ประจวบ ฤทธิ์แดง
CP. Prajuab Riddang

1. การประชุมการจัดการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค ปีบริหาร2558-2559
     สถานที่ : โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่

2. การอบรมภาค 3330 การอบรมภาค3330 (DTA) ปีบริหาร2558-2559
     สถานที่ : โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่

3. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพ ปีบริหาร2558-2559
     สถานที่ : เจบี หรรษา หาดใหญ่

4. การสัมนามูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรม สโมสรภาค 3330
     สถานที่ : โรงแรมประจวบสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์

5. งาน Award Night
     สถานที่ : โรงแรมทวินโลตัส

6. งานประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24 ภาค 3330 โรตารีสากล
     สถานที่ : โรงแรมทวินโลตัส

7. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

8. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

9. ประชุมรวมรอบเช้า
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

10. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

11. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

12. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

2 โรตารีไอดี : 11741474
รทร. ปณตพล ศิริไพศาล
RTN. Panotpon Siripaisan
3 โรตารีไอดี : 11741476
รทร. สุจิตรา จึงสำราญพงศ์
RTN. Suchitra Juengsamranphong
4 โรตารีไอดี : 11741477
รทร. นเรศ จั่นเหลือ
RTN. Narast Chanluea
5 โรตารีไอดี : 11741478
รทร. ธนวัน เกิดบุญมี
RTN. Tanawan Koedbunmee
6 โรตารีไอดี : 11741676
รทร. นันทนา ศรัณย์วรกุล
RTN. Nantana Sarunworakul
7 โรตารีไอดี : 11741678
รทร. ศยามล ฤทธิ์แดง
RTN. Sayamon Riddang
8 โรตารีไอดี : 11741682
รทร. เพ็ญรัศมิ์ บรรจงศิลป์
RTN. Phenrat Banchongsilp
9 โรตารีไอดี : 11741683
รทร. วรินทร์ เพ็งแสวง
RTN. Warin Phengsawaeng
10 โรตารีไอดี : 11741685
รทร. จรินทร์ ภู่ตระกูล
RTN. Charin Phutrakul
11 โรตารีไอดี : 11741689
รทร. อัชณา ธรรมประเสริฐ
RTN. Auchana Thamprasert
12 โรตารีไอดี : 11741690
รทร. ประคอง ศิริไพศาล
RTN. Prakong Siripaisan
13 โรตารีไอดี : 11741695
รทร. ผกาวลี อันตริกานันด์
RTN. Phakawali Antarikananda
14 โรตารีไอดี : 11741697
รทร. ธนภร ศรีกฤษณรักษ์
RTN. Thanaporn Srigritsanarak
15 โรตารีไอดี : 11741700
รทร. วลัญช์ชัย จึงสำราญพงศ์
RTN. Walaunchai Juengsamranphong
16 โรตารีไอดี : 11741701
รทร. อุมาพร อินทร์แก้ว
RTN. Aumaporn Inkaew
17 โรตารีไอดี : 11741705
รทร. เครือวัลย์ สุวรรณรัตน์
RTN. Kluewan Suwarnaratana
18 โรตารีไอดี : 11741706
รทร. จิราพันธุ์ วังซ้าย
RTN. Jirapun Wangsai
19 โรตารีไอดี : 11741707
รทร. แววดาว ทองอรัญญิก
RTN. Waewdao Thongaranyig
20 โรตารีไอดี : 11741709
รทร. โชคอนันต์ นาคสงวน
RTN. Chokanan Naksagum
21 โรตารีไอดี : 11741713
รทร. กอบการ สมวิทูร
RTN. Kobkran Somwitoon
22 โรตารีไอดี : 11741715
รทร. นิภา สินธุพันธ์
RTN. Nipa Sintuphant
23 โรตารีไอดี : 11975256
รทร. เสาวณีย์ นักจะเข้
RTN. Sawanee Nakjakae
24 โรตารีไอดี : 11976302
รทร. ประไพ ศิริไพศาล
RTN. Prapai Siripaisan
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่ม 04/11/62 symptoma.it