รายละเอียดการเข้างาน อบรม กิจกรรมสโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต Meuang_Rae_Phuket
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 37 ท่าน

ลำดับ No. รูป Image ชื่อ-สกุล Name ประวัติการประชุม Meeting Name
1 โรตารีไอดี : 10913607
นย. พณิชชา เชื้อชิต
P. Panidcha Chueachit
2 โรตารีไอดี : 10171715
นยก. เกรียงยุทธ เตโชภาส
CP. Kriangyut Techopast

1. การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

2. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

3. การอบรม Grant Management
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

4. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

5. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

6. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

7. Foundation Night
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

3 โรตารีไอดี : 10913615
นยล. ดร.ชัญญา ตันสกุล
PE. Dr.Chanya Tansakul
4 โรตารีไอดี : 10502122
อน. ธนประเสริฐ อินทร์ชญาณ์
PP. Thanaprasert Inchaya

1. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

2. Foundation Night
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

5 โรตารีไอดี : 10619290
อน. ศาสวัส หลิมพานิชย์
PP. Sasawat Limpanich
6 โรตารีไอดี : 8174936
อน. สิทธิชัย ขู้สกุล
PP. Sittichai Kusakul

1. การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
     สถานที่ : โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

2. พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

3. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

4. การอบรม Grant Management
     สถานที่ : โรงแรมซี

5. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมซี

6. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
     สถานที่ : โรงแรมซี

7. การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

8. การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

9. การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่

10. Foundation Night
     สถานที่ : โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่

11. การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

12. Foundation Night
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

7 โรตารีไอดี : 5169238
อน. ฐานิตา วาณิชชุติกุล
PP. Thanita Vanitchutikul

1. การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
     สถานที่ : โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

2. งานราตรีผู้ว่า การภาค
     สถานที่ : โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

3. การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
     สถานที่ : โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี

4. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

5. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

6. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

8 โรตารีไอดี : 10038627
รทร. ทิพานัน จอมเทพมาลา
RTN. Tipanun Jomthepmala

1. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

2. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

3. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

4. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

5. Foundation Night
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

9 โรตารีไอดี : 10038628
รทร. ประไพพร ล่องสกุล
RTN. Prapaiporn Longsakul
10 โรตารีไอดี : 10502662
รทร. จักรินทร์ ขู้สกุล
RTN. Jakkarin Kusakul

1. การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

11 โรตารีไอดี : 10551730
รทร. จอมทัพ ไชยแก้ว
RTN. Jomtap Chaikaew
12 โรตารีไอดี : 10619315
รทร. ฐิติวัชร์ ภูกิจไพศาล
RTN. Thitiwat Phukitpaisal
13 โรตารีไอดี : 10502640
รทร. เยาวลักษณ์ รักสม
RTN. Yaowaluk Ruksom

1. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

2. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

3. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

4. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

5. Foundation Night
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

14 โรตารีไอดี : 10502642
รทร. อมรินทร์ วงศ์วิวัฒน์
RTN. Amarin Wongwiwat

1. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

2. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

15 โรตารีไอดี : 10502650
รทร. สมชาย วงค์คำรัตน์
RTN. Somchai Wongkamrat

1. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

2. การอบรม Grant Management
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

3. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

4. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

5. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

6. Foundation Night
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

16 โรตารีไอดี : 10823020
รทร. วันดี ช้างงาม
RTN. Vandee Chang-Ngam
17 โรตารีไอดี : 10913632
รทร. พงศ์วิวุฒิ อารีราษฎร์
RTN. Phongvivuti Areerasda
18 โรตารีไอดี : 10918541
รทร. เอกพล ขุมเพ็ชร
RTN. Ekapol Kumphet
19 โรตารีไอดี : 11215656
รทร. สุรีรัตน์ อินทร์พรหม
RTN. Sureerat Inprom
20 โรตารีไอดี : 11215662
รทร. นพวิชญ์ นาคเพ่งพิศ
RTN. Nopphawit Nakpengpit
21 โรตารีไอดี : 11311470
รทร. เสาวณี บุตรสุริย์
RTN. Saowanee Butsuri
22 โรตารีไอดี : 11311474
รทร. ศิริเพ็ญ จันทโรทัย
RTN. SIRIPEN CHANTAROTAI
23 โรตารีไอดี : 11585323
รทร. วสุ ประทีป ณ ถลาง
RTN. Wasu Prateep Na Thalang
24 โรตารีไอดี : 11585392
รทร. เอก โรจนภัทรานนท์
RTN. Ek Rodjanapattranon
25 โรตารีไอดี : 11585400
รทร. สัจจ หงษ์หยก
RTN. Satja Hongyok
26 โรตารีไอดี : 11585407
รทร. นคร มหิมา
RTN. Nakorn Mahima
27 โรตารีไอดี : 11585442
รทร. พงศ์พิวิชญ์ ทั่วไตรภพ
RTN. Phongpiwich Thuatraiphop
28 โรตารีไอดี : 11670078
รทร. ไปรมา โพธิ์เนียม
RTN. Praima Phoneam
29 โรตารีไอดี : 11585449
รทร. ไผทนัทธ์ ไชยเดช
RTN. Phatainat Chaidej
30 โรตารีไอดี : 11810527
รทร. อิงค์รัมภา ฟุ้งขจร
RTN. Ingrumpha Fungkhajon
31 โรตารีไอดี : 11810618
รทร. เจษฎากร ผลงาม
RTN. Jessadakorn Plonngam
32 โรตารีไอดี : 11810639
รทร. สุภาภรณ์ ศรีพันธกุล
RTN. Supaporn Sriphunthakul
33 โรตารีไอดี : 11811686
รทร. ปารณีย์ อึ่งสกุล
RTN. Paranee Uengsakul
34 โรตารีไอดี : 11812560
รทร. วรารัตน์ สุขเจริญ
RTN. Vararat Sukjaroen
35 โรตารีไอดี : 11899252
รทร. ณิญารินทร์ ธารินโรจน์มงคล
RTN. NIYARRINTR THARINROAJMONGKHOL
36 โรตารีไอดี : 11899749
รทร. ฐิรญาดา ไชยนุ้ย
RTN. TRIRAYADA CHAINUY
37 โรตารีไอดี : 11984260
รทร. วริศรา อังกิตานนท์
RTN. Warisara Angkitanont
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่ม 04/11/62 symptoma.it