รายละเอียดการเข้างาน อบรม กิจกรรมสโมสรโรตารีทวารวดี Thavaravadi
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 20 ท่าน

ลำดับ No. รูป Image ชื่อ-สกุล Name ประวัติการประชุม Meeting Name
1 โรตารีไอดี : 10437787
นย. ณัฐภูมิ จิตตวิสุทธิกุล
P. Nuttaphum Jittavisuttikul

1. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

2. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

2 โรตารีไอดี : 6621042
นยก. เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์
CP. Benjawan Thamsiripong

1. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2559-2560
     สถานที่ : โรงแรมพีลูส โฮเทล

2. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

3. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

4. ประชุมรวมรอบเช้า
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

5. การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
     สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

6. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมซี

7. การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

8. การสัมมนาภาพลักษณ์
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

9. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมพีลูส โฮเทล

10. การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

11. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

12. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

3 โรตารีไอดี : 11218302
นยล. จิราภรณ์ แพรอัตถ์
PE. Jiraporn Phrae-at
4 โรตารีไอดี : 10101033
อน.นพ. นายแพทย์ ปวิทย์ ยวงเงิน
PP.Dr. DR. Pawit Yuangngoen
5 โรตารีไอดี : 10409339
อน. กุลภากร นทีธนาทิพ
PP. Kullaphakorn Nateethanatip

1. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

2. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

6 โรตารีไอดี : 9719482
อน. ปุณณมา คุณัชญ์ธาดา
PP. Punnama Kunuttada

1. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมซี

7 โรตารีไอดี : 9719519
อน. ทวีโชค โกสมนึก
PP. Taweechok Kosomnuk

1. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

2. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

3. การอบรม Grant Management
     สถานที่ : โรงแรมซี

4. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมซี

5. การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

6. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมพีลูส โฮเทล

7. การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

8. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

9. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

8 โรตารีไอดี : 10314039
รทร. เขมฐิดา สว่างกล้า
RTN. Khemthida Sawangkla

1. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

2. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

9 โรตารีไอดี : 10418206
รทร. ชัยวิทย์ หาญญ์สุวรรณนที
RTN. Chaiwit Hansuwannatee
10 โรตารีไอดี : 11225079
รทร. ศุภิสรา นาเครือ
RTN. Supisara Nakruea
11 โรตารีไอดี : 11280725
รทร. ภาสกร รัตนนารีกุล
RTN. Passakorn Ratanareekul
12 โรตารีไอดี : 11488900
รทร. ชัชนันท์ ทองพูล
RTN. Chatchanan Thongpoon
13 โรตารีไอดี : 11491636
รทร. ภาสพงศ์ สุนทรถาวรวงศ์
RTN. Passpong Soonthronthavornwong
14 โรตารีไอดี : 11514895
รทร. ภัทราภรณ์ เจียมตน
RTN. Pattaraporn Jiemton
15 โรตารีไอดี : 11514908
รทร. นันทวรรณ กมลพันธ์ทิพย์
RTN. Nantawan Kamonpuntip
16 โรตารีไอดี : 11514911
รทร. รณชัย กมลพันธ์ทิพย์
RTN. Ronnachai Kamonpuntip
17 โรตารีไอดี : 11545685
รทร. สหัชยศ รัศมินทราทิพย์
RTN. Sahatyot Rusmintratip
18 โรตารีไอดี : 11882886
รทร. ศิวพร ปฏิภาณอำไพ
RTN. Siwaporn Patiparnumpai
19 โรตารีไอดี : 11893366
รทร. กะรัต เนตรเกื้อกูล
RTN. Karat NateKuerkoon
20 โรตารีไอดี : 9719501
รทร. ธเนศ กมลพันทิพย์
RTN. Thanet Kamonphanthip
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่ม 04/11/62 symptoma.it