รายละเอียดการเข้างาน อบรม กิจกรรมสโมสรโรตารีบางพลี Bangplee
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 16 ท่าน

ลำดับ No. รูป Image ชื่อ-สกุล Name ประวัติการประชุม Meeting Name
1 โรตารีไอดี : 11290908
นย. รัชพล อ่อนสี
P. Ratchaphon Onsee
2 โรตารีไอดี : 6401967
อน. ปราบ เกียรติปราการกุล
PP. Prab kiatprakarnkul

1. กำหนดการสมนาการจัดการทุนมูลนิธิโรตารีภาค3330 ปี 57-58
     สถานที่ : อิมแพค

2. การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
     สถานที่ : โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

3. การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 1) ปีบริหาร 2557-2558
     สถานที่ : โรงแรมเอเชีย กทม.

4. การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 2-3) ปีบริหาร 2557-2558
     สถานที่ : โรงแรมเอเชีย กทม.

5. การอบรมภาค 3330 การอบรมภาค3330 (DTA) ปีบริหาร2558-2559
     สถานที่ : โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่

6. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมซี

7. การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

3 โรตารีไอดี : 6401971
อน. ณรงค์ แซ่ตั้ง
PP. Narong Saetang
4 โรตารีไอดี : 6747533
อน. ชัยอานันท์ สมบัติรุจิรา
PP. Chaianan Sombatrujira

1. ประชุมรวมรอบเช้า
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

5 โรตารีไอดี : 9337383
อน. ธนน ศรีตะนนท์
PP. Tanon Sritanon

1. งานประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24 ภาค 3330 โรตารีสากล
     สถานที่ : โรงแรมทวินโลตัส

2. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

3. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

4. อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร
     สถานที่ : โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ

5. การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1 ปี2559-2560 พื้นที่1-14
     สถานที่ : โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท

6 โรตารีไอดี : 9779945
อน. โกปาน พิลัย
PP. Gopan Pilai
7 โรตารีไอดี : 9784075
อน. ศิวโรจน์ อภิวีระสิริกุล
PP. Sivaroch Apivirasirikul

1. การอบรม Grant Management
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

2. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

3. ประชุมรวมรอบเช้า
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

4. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมซี

5. การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

6. การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

7. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมพีลูส โฮเทล

8. การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

9. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

8 โรตารีไอดี : 9798071
อน. มาโนช นุชนา
PP. Manoch Nuchna
9 โรตารีไอดี : 11924947
รทร. นายทองพูน บุญเนตร
RTN. Thongpoon Bunnat
10 โรตารีไอดี : 11924951
รทร. นายวีรพงษ์ วันทอง
RTN. Weeraphong Wanthong
11 โรตารีไอดี : 11926794
รทร. นายธนดล เผือกบางนา
RTN. Thanadol Pheakbangna
12 โรตารีไอดี : 11934209
รทร. นายสงบ คมคาย
RTN. Sangob Komkay
13 โรตารีไอดี : 11935135
รทร. นายศุภากร รัศสง่า
RTN. Supakorn Ratsanga
14 โรตารีไอดี : 1194940
รทร. นายธนกร เค้าแคน
RTN. Thanakorn Khaokhaen
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่ม 04/11/62 symptoma.it