รายละเอียดการเข้างาน อบรม กิจกรรมสโมสรโรตารีชะอำ Cha-am
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 20 ท่าน

ลำดับ No. รูป Image ชื่อ-สกุล Name ประวัติการประชุม Meeting Name
1 โรตารีไอดี : 10889395
นย. ลดาพร ดอยส์ซิง
P. Ladaporn Deussing
2 โรตารีไอดี : 10125167
อน. ฉอ้อน สงวนชม
PP. Cha-on Sanguanchom
3 โรตารีไอดี : 2248268
อน. ธนัชพร ศรีฟ้า
PP. Tanatporn Srifa

1. การพัฒนาสมาชิกภาพ/มูลนิธิโรตารี/ผู้ฝึกอบรมสโมสร
     สถานที่ : โรงแรมริเวอร์

2. งานประกวดรางวัล
     สถานที่ : โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

3. การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
     สถานที่ : โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

4. การอบรมภาค 3330 การอบรมภาค3330 (DTA) ปีบริหาร2558-2559
     สถานที่ : โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่

5. การประชุมสรุปกิจกรรม ภาค 3330 โรตารีสากล
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

6. การอบรม Grant Management
     สถานที่ : โรงแรมซี

7. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมซี

8. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมพีลูส โฮเทล

4 โรตารีไอดี : 8481178
อน. อุษา โพธิ์ทอง
PP. Usa Potong

1. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมพีลูส โฮเทล

2. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

5 โรตารีไอดี : 8693019
อน. ดวงพร แพร้วรุ่งเรือง
PP. Duangporn Praewrungrueng

1. การอบรมภาค 3330 การอบรมภาค3330 (DTA) ปีบริหาร2558-2559
     สถานที่ : โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่

2. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

6 โรตารีไอดี : 10088596
รทร. พฤหัสกัลยา บุญลบ
RTN. PARUEHASKANYA BOONLOB
7 โรตารีไอดี : 10373890
รทร. Nantakarn -
RTN. Poungsombat -
8 โรตารีไอดี : 11117591
รทร. ฤทธิไกร มูละณศิริ
RTN. Ritthikrai Moolanahsiri
9 โรตารีไอดี : 11298774
รทร. ศิริรัตน์ ลังเง่อ
RTN. Sirirat Lange
10 โรตารีไอดี : 11298782
รทร. รวีวรรณ สืบสาย
RTN. Raveewan Suepsai
11 โรตารีไอดี : 11298790
รทร. ปิยวรรณ ตรีนาค
RTN. Piyawan Teenak
12 โรตารีไอดี : 11298798
รทร. สุรภา ลิลเจบลาด
RTN. Surhapa Liljeblad
13 โรตารีไอดี : 11298802
รทร. ปิยนุช ตรัยที่พี่ง
RTN. Piyanuch Traiteephung
14 โรตารีไอดี : 11298807
รทร. ธัญลักษณ์ ศรีสด
RTN. Thanyalak Srisod
15 โรตารีไอดี : 11298813
รทร. วรรณี แย้มมาก
RTN. Vannee Yacmmak
16 โรตารีไอดี : 11298816
รทร. เฉลิมฤดี มูลศิริ
RTN. Chaloemrude Moolsiri
17 โรตารีไอดี : 11298823
รทร. สีนวล ภู่ทอง
RTN. Sinuan Phuthong
18 โรตารีไอดี : 8480872
รทร. สมศักดิ์ เกตพันธ์
RTN. somsak Getphan

1. การประชุมใหญ่ภาค 3330/การประกาศรางวัลผลงานภาค 3330
     สถานที่ : โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชม
เริ่ม 04/11/62 symptoma.it