รายละเอียดการเข้างาน อบรม กิจกรรมสโมสรโรตารีสตูล Satun
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 11 ท่าน

ลำดับ No. รูป Image ชื่อ-สกุล Name ประวัติการประชุม Meeting Name
1 โรตารีไอดี : 9461256
นย. สุภัสสรณ์ ลิ้มรัตนเมฆา
P. Suphassorn Limrattanamekha
2 โรตารีไอดี : 5253102
อน. วราวัฒน์ ดารานุวัฒน์
PP. Warawat Daranuwat
3 โรตารีไอดี : 6467638
อน. วาสณา กาญจนมุกดา
PP. Wasana Kanjanamookda

1. การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
     สถานที่ : โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

2. พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

4 โรตารีไอดี : 6688120
อน. กิตติ กมลจิตรวี
PP. Kitti Kamoljitravee

1. การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
     สถานที่ : โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

2. พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

3. การพัฒนาสมาชิกภาพ/มูลนิธิโรตารี/ผู้ฝึกอบรมสโมสร
     สถานที่ : โรงแรมริเวอร์

4. การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
     สถานที่ : ป่าตองรีสอร์ท ภูเก็ต

5. การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
     สถานที่ : โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี

6. การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 1) ปีบริหาร 2557-2558
     สถานที่ : โรงแรมเอเชีย กทม.

7. การประชุมใหญ่ภาค 3330 (ประชุมครบองค์ 2-3) ปีบริหาร 2557-2558
     สถานที่ : โรงแรมเอเชีย กทม.

8. งานราตรีผู้ว่าการภาค3330 ปี 2014 - 2015
     สถานที่ : โรงแรมเอเชีย

9. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

10. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

11. คืนแห่งเกียรติยศของมูลนิธิโรตารี (แฟชั่นโชว์ผ้าไทยประยุกต์)
     สถานที่ : โรงแรมพีลูส โฮเทล

12. การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2561-2562
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

5 โรตารีไอดี : 11247399
รทร. มะลิ นาคสง่า
RTN. Mali Naksanga
6 โรตารีไอดี : 11250920
รทร. ดาวเรือง สะราคำ
RTN. Daoruang Sarakham
7 โรตารีไอดี : 11459993
รทร. ดลนพร พูลคูณ
RTN. Donnaphorn Phunkhun
8 โรตารีไอดี : 11538718
รทร. พฤฒิพงษ์ รัตนสังวาล
RTN. Preuthapong Ratanasangwal
9 โรตารีไอดี : 11618971
รทร. รัฐสิธร ดำกระบี่
RTN. Ratsitorn Damkrabi
10 โรตารีไอดี : 9689053
รทร. วริทธิ์ฐา ภูวฤทธิ์เลิศสิน
RTN. Waritdhitha Bhuwaritdhiloetsin
11 โรตารีไอดี : 9689058
รทร. บริวัตร ลิ้มรัตนเมฆา
RTN. Boriwatra Limrattanamekha
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่ม 04/11/62 symptoma.it