รายละเอียดการเข้างาน อบรม กิจกรรมสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี Suratthani
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 15 ท่าน

ลำดับ No. รูป Image ชื่อ-สกุล Name ประวัติการประชุม Meeting Name
1 โรตารีไอดี : 10694130
นย. ไพบูลย์ ศรียาภัย
P. Paiboon Sriyapai
2 โรตารีไอดี : 10694127
อน. พรเพ็ญ กาญจนนุกูล
PP. Pornpen Kanchananukul
3 โรตารีไอดี : 10960466
อน. สุรพงศ์ ปานเจริญ
PP. Suraphong pancharoen
4 โรตารีไอดี : 1546240
อน. โชฆะ ศรีรัตนสิทธิ์
PP. Choka Srirattanasit

1. การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
     สถานที่ : โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี

5 โรตารีไอดี : 5512560
อน. ปุษยะ แสงโสภิต
PP. Putsaya Sangsopit

1. การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
     สถานที่ : โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี

2. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

3. การอบรม Grant Management
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

4. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

5. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

6. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

7. Foundation Night
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

6 โรตารีไอดี : 6377571
อน. บรรหาร วงศ์เจริญ
PP. Banharn Wongcharoen

1. การประชุมประจำปีเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3330
     สถานที่ : โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

2. การพัฒนาสมาชิกภาพ/มูลนิธิโรตารี/ผู้ฝึกอบรมสโมสร
     สถานที่ : โรงแรมริเวอร์

3. กำหนดการสมนาการจัดการทุนมูลนิธิโรตารีภาค3330 ปี 57-58
     สถานที่ : อิมแพค

4. การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
     สถานที่ : ป่าตองรีสอร์ท ภูเก็ต

5. การประชุมระหว่างเมือง ภาค3330 ปีบริหาร2557-2558
     สถานที่ : โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี

6. การอบรมทีมงานภาค 3330 ปีบริหาร2558-2559
     สถานที่ : โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบฯ

7. การประชุมการจัดการทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค ปีบริหาร2558-2559
     สถานที่ : โรงแรม เจบี หรรษา หาดใหญ่

8. การสัมนามูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรม สโมสรภาค 3330
     สถานที่ : โรงแรมประจวบสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์

9. การอบรม Grant Management
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

10. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/ รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

11. ประชุมรวมรอบเช้า
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

12. การประชุม ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561
     สถานที่ : โรงแรมเมอร์รีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา

13. การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
     สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

14. การอบรม Grant Management
     สถานที่ : โรงแรมซี

15. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมซี

16. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
     สถานที่ : โรงแรมซี

17. การอบรมภาค 3330(DTA) รวมงานสถาปนาผู้ว่าการภาค
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

18. การอบรม Grant Management
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

19. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

20. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

21. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

22. Foundation Night
     สถานที่ : โรงแรมไดมอนพลาซา

7 โรตารีไอดี : 10784700
รทร. ธนวรรณ อินทรสมบัติ
RTN. Tanawan Intarasombut
8 โรตารีไอดี : 10961277
รทร. วิชัย หนูกลับ
RTN. Wichai Nuklap
9 โรตารีไอดี : 10963618
รทร. อดิสรณ์ หวังสร้างสกุล
RTN. Adisorn Wangsangskul
10 โรตารีไอดี : 11331862
รทร. ศรีสุดา เจริญรักษ์
RTN. Srisuda Jharoenrak
11 โรตารีไอดี : 11331887
รทร. รัตนมณี เรืองเวช
RTN. Rutanamanee Rueangwet
12 โรตารีไอดี : 11331928
รทร. สุมิตรา ทองเฝือ
RTN. Sumittra Thongfuea
13 โรตารีไอดี : 11331945
รทร. มนิตา สุตันติราษฎร์
RTN. Manita Sutantirat
14 โรตารีไอดี : 11345261
รทร. กาญจนา บุญชุม
RTN. Kanchana Boonchum
15 โรตารีไอดี : 11368492
รทร. พรศรี นิลวัชรมณี
RTN. Pornsri Nilwateharamanee
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่ม 04/11/62 symptoma.it