ข่าวประชาสัมพันธ์


สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 23-24 ฉบับที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2567

วันที่โพสต์ 2024-05-16

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


15 พฤษภาคม 2567
เรื่อง นำส่ง สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 23-24 ฉบับที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2567
เรียน มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

ภาค 3330 โรตารีสากล ขอนำสารผู้ว่าการภาคฉบับออนไลน์หรือ E-Magazine
โดยจะออกทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน จากเดือน กรกฎาคม 2566 จนถึง เดือน มิถุนายน 2567 มีทั้งสิ้น 12 ฉบับ
 
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ผวภ.ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2566-2567
 

https://bit.ly/3K5DTop


ฐิตินาถ ประชากุล

เอกสารเเนบ