ข่าวบริการ 5 ฝ่าย


ฝ่ายสมาชิกภาพ

สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สงขลา


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : ป่าเลไลยก์



ฝ่ายมูลนิธิโรตารี

สโมสร : คอหงส์


สโมสร : คอหงส์


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : สงขลา


สโมสร : หลักห้า-ดำเนิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : ทับเที่ยง


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ป่าเลไลยก์


สโมสร : ปัตตานี



ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

สโมสร : สงขลา


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : บ้านแพ้ว


สโมสร : ท่าศาลา-นครศรี


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : แก่นจันทน์


สโมสร : นครปฐม


สโมสร : ทุ่งคา


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี



ฝ่ายบริหารจัดการสโมสร

สโมสร : สงขลา


สโมสร : สงขลา


สโมสร : พลอยราชบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : นเรศวร - กาญจนบุรี


สโมสร : ท่าม่วง


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : เหมืองแร่ภูเก็ต



ฝ่ายบริการชนรุ่นใหม่

สโมสร : สงขลา


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : หัวหิน


สโมสร : สุพรรณิการ์


สโมสร : แก่นจันทน์