รายละเอียดการเข้างาน อบรม กิจกรรมสโมสรโรตารีเอราวัณ Erawan
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 12 ท่าน

ลำดับ No. รูป Image ชื่อ-สกุล Name ประวัติการประชุม Meeting Name
1 โรตารีไอดี : 11619213
นย. ณัชชารีย์ รัศมีทองตระกูล
P. Nutcharee Russameethongtrakul
2 โรตารีไอดี : 6992472
นยก. พรหมพรรณ ทองมี
CP. Promphan Thongmee
3 โรตารีไอดี : 10148894
อน. ฐิติชญา สันติสาส์น
PP. Tetichaya Santisarn
4 โรตารีไอดี : 10148895
อน. อัมพรรณ์ กล้าหาญ
PP. Amphan Klaharn
5 โรตารีไอดี : 11001095
อน. สิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์
PP. Sittipong Pinyaphan
6 โรตารีไอดี : 11015611
อน. สมใจ ธนวจีรัณ
PP. Somghai Thanawajeran
7 โรตารีไอดี : 11393427
อน. สายันห์ แสงวงค์
PP. Sayan Sangwong
8 โรตารีไอดี : 8986988
อน. ธนาวรรณ รุ่งเรือง
PP. Thanawan Rungruang

1. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

2. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

3. อบรมมูลนิธิโรตารี และผู้ฝึกอบรมสโมสร
     สถานที่ : โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ

4. การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ปี 2559-2560
     สถานที่ : โรงแรมพีลูส โฮเทล

5. การอบรมภาค 3330 (DTA)
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

6. การอบรมพัฒนาสมาชิกภาพภาค/ รวมสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

7. ประชุมรวมรอบเช้า
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

8. การประชมุ ระหว่างเมืองครัง้ ที่ 2 ปี 2560-2561
     สถานที่ : โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

9. การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2560-2561
     สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

10. การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค / การสัมมนาภาพลักษณ์ / การอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร
     สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

11. งานสถาปนาผู้ว่าการภาคฯ
     สถานที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

9 โรตารีไอดี : 10181945
รทร. โชคปชา เชาวน์สังเกตุ
RTN. Chokpacha Chaosangkate
10 โรตารีไอดี : 10332798
รทร. วันเพ็ญ แก้วมณี
RTN. Whanphen kaewmanee
11 โรตารีไอดี : 11597539
รทร. ณัชชารีย์ รัตนจิตต์กานนท์
RTN. Nattcharee Ratanajitkanon
12 โรตารีไอดี : 11610120
รทร. มาริชสา อัลอาซามิ
RTN. Marichsa Unasami
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่ม 04/11/62 symptoma.it