เป้าหมาย/ผลงาน


  เป้าหมาย ผลงาน
กองทุนประจำปี Annual Fund 430,000

ุ150,142.90

กองทุนถาวร Endowment Fund 100,000 93,870.96
กองทุนโปลิโอ Polio Fund 50,000 3,622.58
บริจาคเข้าโครงการ Direct to Grant   2,108.13
อื่น ๆ Others Major Gift 15 3