เอกสารดาวน์โหลด


ลำดับ เอกสารดาวน์โหลด
1 Club MOU EN (2022-2023).pdf

date: 2022-07-05

2 Club MOU TH of 3330 (2022-2023).docx

date: 2022-07-05

3 Form 6 - แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาค (ไทย)(2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

4 Form 6 - แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาค (ไทย)(2022-2023).docx

date: 2022-07-02

5 Form 6 - Report for District Grant Project (Closed)(2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

6 Form 6 - Report for District Grant Project (Closed)(2022-2023).docx

date: 2022-07-02

7 Form 5 - ใบตรวจสอบเอกสารแนบ District Grant (2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

8 Form 5 - ใบตรวจสอบเอกสารแนบ District Grant (2022-2023).doc

date: 2022-07-02

9 Form 4 - แบบฟอร์มการสั่งจ่ายเงิน_DG Payee Info Form(2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

10 Form 4 - แบบฟอร์มการสั่งจ่ายเงิน_DG Payee Info Form(2022-2023).doc

date: 2022-07-02

11 Form 3 - ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค(2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

12 Form 3 - ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค(2022-2023).docx

date: 2022-07-02

13 Form 3 - District Grant Application (2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

14 Form 3 - District Grant Application (2022-2023).docx

date: 2022-07-02

15 Form 2 - Request DDF for District Grant Project (ไทย&Eng.)(2022-2023).pdf

date: 2022-07-02

16 Form 2 - Request DDF for District Grant Project (ไทย&Eng.)(2022-2023).docx

date: 2022-07-02

17 คำแนะนำสำหรับทุนสนับสนุนระดับโลก

date: 2021-11-03

18 ยอดเงิน DDF ของแต่ละสโมสรในภาค 3330 ปีโรตารี 2021-2022

date: 2021-07-10

19 Form 6 - แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาค (ไทย)(2021-2022)

date: 2021-06-21

20 Form 6 - Report for District Grant Project (Closed)(2021-2022)

date: 2021-06-21

21 Form 5 - ใบตรวจสอบเอกสารแนบ District Grant(2021-2022)

date: 2021-06-21

22 Form 4 - แบบฟอร์มการสั่งจ่ายเงิน_DG Payee Info Form(2021-2022)

date: 2021-06-21

23 Form 3 - ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค(2021-2022)

date: 2021-06-21

24 Form 3 - District Grant Application(2021-2022)

date: 2021-06-21

25 Form 2 - Request DDF for District Grant Project (ไทย&Eng.)(2021-2022)

date: 2021-06-21

26 Form (En) - Club_MOU_en for D. 3330

date: 2021-06-21

27 Form (Th) - Club_MOU_Th for D. 3330

date: 2021-06-21

28 ทุนการศึกษา ภาค 3330 โรตารีสากล

date: 2021-06-21

29 การทำโครงการ District Grant (+Ep07)

date: 2021-06-21

30 การทำ Global Grant

date: 2021-06-21

31 Foundation change in 1 July 2021

date: 2021-06-21

32 วิธีทำ Global Grant project

date: 2020-09-18

33 Action Plan of Rotary Foundation

date: 2020-08-08

34 DDF for each club (ตัวเลข DDF ของแต่ละสโมสร)

date: 2020-07-08

35 Global Grant Assessment Results (รายงานผลขอลงการประเมินชุมชนเกี่ยวกับโครงการ)

date: 2020-07-08

36 Global Grant Training Plan (แผนการอบรมของ Global Grant)

date: 2020-07-08

37 MOU for Global Grant

date: 2020-07-08

38 ใบสมัครขอทุน Global Grant project ฉบับร่าง พร้อมคำอธิบาย

date: 2020-07-08

39 ใบสมัครขอทุน Global Grant project ฉบับร่าง

date: 2020-07-08

40 Documents Check list for District Grant

date: 2020-07-08

41 ใบตรวจสอบเอกสารสำหรับ District Grant project

date: 2020-07-08

42 Final Report form for District Grant

date: 2020-07-08

43 แบบฟอร์มรายงานสำหรับ District Grant project

date: 2020-07-08

44 District Grant payee form

date: 2020-07-08

45 แบบฟอร์มการจ่ายเงิน Payee Form

date: 2020-07-08

46 District Grant Application

date: 2020-07-08

47 ใบสมัครขอรับทุน District Grant

date: 2020-07-08

48 Request DDF for District Grant project

date: 2020-07-08

49 แบบฟอร์มการขอทุน DDF เพื่อโครงการ District Grant

date: 2020-07-08

50 Guide line for District Grant project

date: 2020-07-08

51 คู่มือการทำ District Grant project

date: 2020-07-08

52 Timeline of District Grant process

date: 2020-07-08

53 ตารางเวลาการทำ District Grant (Timeline of District Grant process)

date: 2020-07-08