ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม


  วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นยก.กมลภัทร ตนุเลิศ  นายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี และสมาชิก ร่วมกับ นางสมพิศ  หลวงแจ่ม  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี วันที่ 2022-12-27

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม ::

 นางสาวสุภลักษณ์  ภาระ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นางสาววารี ปัญจะผลินกุล  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี   นางวันทนา ชนะกุล ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ร่วมเยี่ยมบ้าน และมอบขวัญปีใหม่ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม แพมเพริส ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุ ซึ่งมีหลานเป็นเด็กเล็กในครอบครัว 2 คนอายุ 2 ปี และ 3 เดือน ต้องดูแล

เอกสารเเนบ ::