สถิติ / Rotary District 3330 statistics


ที่ ชื่องานประชุม วันที่จัดงาน สถานที่ เจ้าภาพ ลงทะเบียนล่วงหน้า ลงทะเบียนหน้างาน มาสแกนบัตร ไม่สแกนบัตร รวม เปอร์เซ็นต์
1 การประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 1 ปี 2562-2563 02/11/2019 โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีศรีตาปี 183 183
2 อบรมมูลนิธิโรตารี ผู้ฝึกอบรมสโมสร และ ภาพลักษณ์ 03/08/2019 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 297 297
3 DTA การอบรมภาคประจำปีภาค 3330 โรตารีสากล ประจำปี 2562-2563 10/05/2019 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง สโมสรโรตารีทับเที่ยง 770 25 480 315 795 65.62 %
-->