ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
Chair, District Rotary Foundation Committee

อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ (สมุทรปราการ )
PDG. Wichai Maneewacharakiet (Samutprakarn)


หน้า 1