กำหนดการประชุมภาค |


กำหนดการประชุมภาค
วันที่ ชื่อกิจกรรม สถานที่
2019-10-16 การอบรมเยาวชนผู้นำ RYLA ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
2019-08-17 การปะชุมอบรมสโมสรอินเทอร์แรคและสโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 16 - 30 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี
2019-08-03 การสัมมนามูลนิธิโรตารีภาค การสัมมนาภาพลักษณ์ภาค และการอบรมผู้ฝึกอบรมสโมสร โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม
2019-07-20 การปะชุมอบรมสโมสรอินเทอร์แรคและสโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 1 - 15 และ 31 โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช
2019-05-12 พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการสโมสร โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
2019-05-12 สัมมนาการพัฒนาสมาชิกภาพภาค โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
2019-05-11 การอบรมประจำปีภาค 3330 และพิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3330 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
2019-05-10 การอบรมเจ้าหน้าที่เยาวชนแลกเปลี่ยน/ การสัมมนาการจัดทุนสนับสนุนมูลนิธิโรตารีภาค โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
2019-03-30 การประชุมใหญ่ภาค 3330 โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม
2019-03-29 คืนแห่งเกียรติยศ (มอบรางวัล) โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม
2019-02-01 สัมมนานายกรับเลือกร่วมภาค Multi District PETS 4 ภาค โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2019-02-15 ประชุมสัมมนาทีมงานภาค โรงแรมหัวหิน แกรนด์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีีรีขันธ์
2019-01-14 การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่โรตารีสากล International Assembly San Diego, CA, USA
2018-11-28 การอบรมผู้ว่าการภาครับเลือก Yogyakarla Indonesia
2018-11-17 การอบรมการเตรียมตัวของนายกรับเลือก Pre-PETS , Yeae 2019-2020 โรงแรมเนคก้า ไรเฌอ (NECA REICHE) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2018-10-27 การอบรมการเตรียมตัวของผู้ช่วยผู้ว่าการภาค โรงแรมโคลเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา