เอกสารดาวน์โหลด


 1. Host Family Training 2019-2020
 2. Sexual Abuse&Harassment-TH
 3. Inbound&Outbound2019-2020
 4. Host Family&Counselor Orientation2019
 5. จำนวนสมาชิกภาพ โรตารีภาค 3330 @1 ก.ค.62-10 ก.ค.62 โดย อผภ.สงวน คุณาพร
 6. ตัวอย่างงบการเงินรายไตรมาส ปี 2561-62
 7. ตัวอย่างกระดาษทำการงบการเงินปี 2561-2562
 8. ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณ ปี 2562-63
 9. Secretary & Treasurer session 1 & 2
 10. เหรัญญิกสโมสร
 11. คู่มือนายกสโมสรฉบับใหม่ 2019-22 ภาษาอังกฤษ
 12. คู่มือผู้นำสโมสรของท่าน นายก ปี 2019-22
 13. เลขานุการสโมสร
 14. คณะกรรมการสมาชิกภาพ
 15. คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี
 16. คณะกรรมการภาพลักษณ์สาธารณะ
 17. คณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร
 18. คณะกรรมการโครงการบำเพ็ญประโยชน์
 19. Ryla สมุทรปราการ 2018
 20. ใบตรวจสอบเอกสารแนบ District Grant
 21. แบบฟอร์มการสั่งจ่ายเงิน_District Grant Payee Form
 22. District Grant Record DG 1977025 (ENGTHA)
 23. คำอธิบายใน Rotary Club Central
 24. Rotary Club Central
 25. การเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ
 26. Cove_D3330 RI 2018 - 2019
 27. ทำเนียบภาค 3330 ปี 2561 - 2562
 28. สมาชิกแต่ละสโมสร ณ กรกฎาคม - มีนาคม 2561
 29. จำนวนสมาชิกภาค 3330 (เรียงตามพื้นที่)
 30. จำนวนสมาชิกภาค 3330 (เรียงจำนวนสมาชิก ณ 1 ก.ค. 60) 2
 31. จำนวนสมาชิกภาค 3330 (เรียงจำนวนสมาชิก ณ 1 ก.ค. 60)
 32. รายงานมติการประชุมผู้แทนสโมสร (Electors)
 33. 7April2018MembershipDevelopment BlackTheme
 34. นิตยสารโรตารีประเทศไทยภาค 3330
 35. รายการเอกสารแนบDistrict Grant.doc
 36. ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับภาค ฉบับภาษาไทย.docx
 37. แบบฟอร์มรายงานทุนสนับสนุนระดับภาคฉบับภาษาไทย.doc
 38. การขออนุญาต เดินทางระหว่างสโมสร ในการประชุมปฐมนิเทศน์ เยาวชนแลกเปลี่ยน Inbound Orientation .doc
 39. การขออนุญาต เดินทางระหว่างสโมสร ในการประชุมปฐมนิเทศน์ เยาวชนแลกเปลี่ยน Inbound Orientation .PDF
 40. constitution_club_en
 41. bylaws_club_en (1)
 42. 2016_club-constitution_th_final_816(616)ไทย (1)
 43. Club_bylaws_th-816
 44. หน้า 45-47 การวางแผนกลยุทธ์สโมสร ปี 2560-2561
 45. หน้า 48-50 Club Strategic Plan Year2017-18
 46. สัมมนามูลนิธิการใช้เงิน DDF 2016-17
 47. รายงานการใช้เงิน DDF 2016-17
 48. กำหนดการเยี่ยมสโมสร ปี 2017 - 2018 - Revised 8 Jul 2017
 49. การเตรียมการต้อนรับ ผวภ.เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ
 50. Preparation for DG's official visit
 51. S2_ Public Image and Membership
 52. s1_Innovation Ways to Strengthen Clubs
 53. Membership Goals 2017-2018
 54. MEMBERSHIP ASSESSMENT TOOLS
 55. Session 3 Case Study (1)
 56. Membership session 2
 57. Membership session 1
 58. Session 3 Case Study (5)
 59. Club Admins session 2
 60. Club Admins session 1
 61. TRF session 2
 62. TRF session 1
 63. Session 3 Case Study (4)
 64. Session 3 Case Study (3)
 65. Service Project session 2
 66. Service project session 1
 67. Session 3 Case Study (2).pptx
 68. Session 2 Leadership
 69. Session 1 Public Speaking
 70. Session 3 Case Study (1)
 71. Public Relations session 2
 72. Public Relations session 1
 73. Session 3 Case Study
 74. Secretary session 1 & 2
 75. Session 3 Case Study
 76. Service Project session 2
 77. Service project session 1
 78. Session 4
 79. club Strategic plan
 80. Your action Plan - session 1
 81. กรณีศึกษา ห้องสมาชิกภาพสโมสร
 82. กรณีศึกษา ห้องเลขานุการสโมสร
 83. กรณีศึกษา ห้องมูลนิธิสโมสร
 84. กรณีศึกษา ห้องภาพลักษณ์สาธารณะสโมสร
 85. กรณีศึกษา ห้องโครงการบำเพ็ญประโยชน์สโมสร
 86. กรณีศึกษา ห้องชนรุ่นใหม่สโมสร
 87. กรณีศึกษา ห้องนายกสโมสร
 88. กรณีศึกษา ห้องบริหารจัดการสโมสร
 89. Case Study for Foundation
 90. Case Study for Membership
 91. Case Study for Public Images
 92. Case Study for Service Project
 93. Action plan in Thai
 94. Case Study for Club President & Secretart & Treasurer & Club Admin.
 95. Action plan in English (1)
 96. Worksheet การปฏิบัติที่ดีที่สุดในการประชาสัมพันธ์
 97. การสํารวจสมาชิกภาพใน 25 นาที
 98. แผนสมาชิกภาพ
 99. Session 1 responsibility (5)
 100. Session 3 Case Study (3)
 101. Session 1 responsibility (4)
 102. Session 3 Case Study (2)
 103. session 1 responsibility (3)
 104. Session 3 Case Study (1)
 105. Revised PPT for Session 1 - Responsabilities
 106. session 2 Developing Goals
 107. Action plan
 108. session 1 responsibility
 109. Session 3 Case Study
 110. โปรแกรมการสนเทศสมาชิกใหม่ (Slide Presentation)
 111. โปรแกรมสนเทศสมาชิกคาดหวัง (Slide Presentation)
 112. การก่อตั้งสโมสรใหม่ (Slide Presentation)
 113. Treasurer session 2 (20 May 2017)
 114. ใบสำคัญรับ-จ่าย
 115. Secretary session 1 (20 May 2017)
 116. ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณ
 117. ตัวอย่างงบการเงินปี 2558-2559
 118. งบการเงินและแผนงาน
 119. งบการเงิน ต.ค.-ธ.ค.
 120. ทำเนียบภาค 2017-2018
 121. แนวทางการยกย่องให้รางวัลแก่สมาชิกและสโมสร ภาค 3330 ปี 2560-2561
 122. District Planing Guide, Zone 6B, 2017-2018
 123. District Award 2017-2018
 124. สารผู้ว่าการภาค ฉ.8 กุมภาพันธ์ 2560
 125. Strong & Vibrant Club
 126. ROTARY PUBLIC IMAGE_chairat
 127. Foundation and service project
 128. การแต่งตั้งผู้แทนสโมสร (Elector) เข้าร่วมประชุม
 129. Know Your Resources
 130. Supporting Clubs
 131. Organizing committee
 132. บทสรุปของการสัมมนา
 133. How to Talk About Rotary
 134. District Goal Setting
 135. District Committee Responsibilities
 136. Assistant Governor Responsibilities
 137. Rotary citation
 138. District Planing Guide
 139. Strengthening Your Membership
 140. Rotary Club Health Check
 141. Membership Resources Overview
 142. Membership Assessment Tools
 143. Introducing New Members to Rotary
 144. How to Use the Program Participants and Alumni Report
 145. Creating positive experience prospective members
 146. Alumni Engagement Strategies
 147. District Alumni Chair Guide
 148. 2018 Visa Information
 149. 2017 Visa Information
 150. 2017 Convention Registration Form
 151. 2017 Convention Housing Form
 152. 2017 Convention Brochure
 153. Youth Exchange Handbook
 154. Visual Identity Guidelines_Young Leaders
 155. Support Your Rotaract Club
 156. Support Your Interact Club
 157. Statement of Policy Relating to Rotaract by Board of Directors of Rotary International
 158. Statement of Policy Relating to Interact by Board of Directors of Rotary International
 159. RYLA Handbook
 160. Rotary Code Of Policies Youth Travel Excerpts Reference
 161. Rotary Youth Protection Guide
 162. Rotaract Handbook
 163. Interact Guide for Rotary Club Sponsors and Advisers
 164. Interact and Rotaract_Sponsorship and Co-Sponsorship
 165. How to Update Rotaract and Interact Club Information
 166. How To Run District Rotaract and Interact Activity Reports
 167. How to Pay the Rotaract Club Certification Fee
 168. Guide For District Rotaract Representatives
 169. Rotary Service Connections Flyer
 170. Rotary Fellowships Flyer
 171. Rotary Community Corps (RCC) Brochure
 172. Rotarian Action Groups Flyer
 173. Fact Sheet Rotary Peace Corps
 174. Fact Sheet Rotary and The Global FoodBanking Network
 175. Fact Sheet Rotary and The Dollywood Foundation’s Dolly Parton Imagination Library
 176. Fact Sheet Rotary and ShelterBox
 177. Economic And Community Development Project Strategies
 178. Community Assessment Tools
 179. Basic Education And Literacy Project Strategies
 180. Your Rotary Legacy
 181. The Rotary Foundation Contribution Form
 182. Paul Harris Society
 183. Foundation recognition points fact sheet
 184. Areas of Focus Policy Statements
 185. A GUIDE TO GLOBAL GRANTS
 186. กำหนดการอบรมทีมงานภาค 60-61
 187. สิ่งที่ต้องจัดหาในการอบรมภาค
 188. ข้อมูลตอบรับการเข้าร่วมอบรมทีมงานภาคปี60-61
 189. Translated DTTS Meeting Agenda (2017-18)
 190. วิธีปรับปรุงข้อมูลของโรทาแรคท์
 191. วิวัฒนาการของโปลิโอ
 192. Revolution of Polio
 193. WELCOME TO TRAIN THE TRAINER!
 194. FUNDRAISING and RECOGNITION
 195. FUNDRAISING and RECOGNITION
 196. การให้ทุน และการยกย่อง
 197. District international service chair
 198. STEWARDSHIP & FINANCIAL MANAGEMENT
 199. END POLIO FOREVER NOW (ไทย)
 200. END POLIO FOREVER NOW
 201. STEWARDSHIP AND QUALIFICATION
 202. การดูแลกองทุนและการมีคุณสมบัติ
 203. FOUNDATION FUNDING AND THE SHARE SYSTEM
 204. ROTARY PEACE CENTERS
 205. ภาพรวมของมูลนิธิโรตารีภาค 3330 ปี 59-60
 206. การบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารี+แบบฟอร์มการบริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี
 207. แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงภาค 2559-2560
 208. How to remove member
 209. How to pay club invoice
 210. How to edit member information
 211. How to create my rotary account
 212. How to add member
 213. How to add club officer
 214. แบบฟอร์ม Rotary Club Central
 215. ใบลงทะเบียนและการจองโรงแรมการอบรมมูลนิธิโรตารีและผู้ฝึกอบรมสโมสร
 216. กำหนดการและใบสมัครอบรมเจ้าหน้าที่บอินเตอร์แรคท์และโรตาแรคท์ของสร.พื้นที่ 16-30 ในวันที่ 9 กค.59 ที่ชะอำ จ.เพชรบุรี
 217. ทำเนียบภาค59-60
 218. User manual : Website International District 3330 (Eng)
 219. คู่มือการใช้งาน : เว็บไซต์ภาค 3330 (ไทย)
 220. แบบฟอร์มข้อมูลโครงการสำหรับShowcaseบนเว๊ปRI
 221. เป็นสโมสรที่ตื่นตัวเสมอ แผนผู้นำสโมสรของท่าน
 222. โครงสร้างของเรา
 223. อุปถัมภ์โรทาแรคท์
 224. อุปถัมภ์อินเตอร์แรคท์
 225. ประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly)
 226. ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรตารี
 227. ธรรมนูญสโมสร
 228. แผนผู้นำสโมสร
 229. คำศัพท์ Rotary
 230. ทำเนียบภาคหน้า 361-406