ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีพลอยราชบุรีและสโมสรโรตารีสีลม ร่วมกันส่งมอบโครงการหนังสือให้กับโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์และโรงเรียนบ้านคาวิทยา (View:0) วันที่ 09/11/2019

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ 11 กันยายน  2562   ช่วงเช้า  สโมสรโรตารีพลอยราชบุรีและสโมสรโรตารีสีลม  ร่วมกันส่งมอบโครงการหนังสือให้กับโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์และโรงเรียนบ้านคาวิทยา  โดยมีสมาชิกพลอย  อน. นภาพร บริจาคหนังสือเพิ่มเติม  และมีสมาชิกที่ร่วมส่งมอบดังนี้   นย. นวลละออ   อน. ละออ   อน. ประไพ  รทร. เสาวณิต   รทร. กัญญา  และรทร. จันทิมา