ข่าวประชาสัมพันธ์


การแต่งตั้งผู้แทนสโมสร (Elector) ในการประชุมใหญ่ภาค 3330 โรตารีสากลปี 2562-2563

วันที่โพสต์ 2020-02-27

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


เรียน  นายกสโมสรโรตารีภาค 3330 ทุกท่าน, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคทุกท่าน

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้แทนสโมสร (Elector) ในการประชุมใหญ่ภาค 3330 โรตารีสากลปี 2562-2563


ด้วยในการประชุมใหญ่ภาค 3330 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 16.45-17.45 น. 

จะมีการประชุมผู้แทนสโมสร(Elector) นั้น ขอให้นายกสโมสรดำเนินการประชุมในสโมสรเพื่อแต่งตั้งผู้แทนสโมสร(Elector) เข้าร่วมประชุมพิจารณาลงมติรับรอง ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ผมได้ดำเนินการส่งให้ทกท่านทางอีเมลแล้วครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากลปีบริหาร 2562-2563