ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหิมาลัย โรงแรมเดอะพีค บูติก อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมอบรมให้ความรู้และเสนอแนวทางการปฏิบัติให้กับสโมสรก่อตั้งใหม่ คือสโมสรโรตารีพราว นคร

วันที่โพสต์ 2020-02-17

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


โดย ผวภ.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ผู้ว่าการภาค ๓๓๓๐ โรตารีสากล เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผชภ.นงเยาว์ เกตุแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ ๑๒, อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์, อน.ธนา ลีละพันธุ ผู้แทนพิเศษในการก่อตั้งสโมสรโรตารีพราว นคร, นยก.ณัฐกานต์ รัษฐปานะ นายกก่อตั้งสโมสรฯ - สมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีพราว นคร, สมาชิกสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช (ในฐานะเป็นสโมสรอุปถัมภ์) และครอบครัวโรตารี การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เอกสารเเนบ