เป้าหมาย/ผลงานเป้าหมายด้านสมาชิกภาพภาค

          1.เพิ่มสมาชิกใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

          2.รักษาสมาชิกเก่าไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

          3.ก่อตั้งสโมสรใหม่อย่างน้อย 2 สโมสร

          4.กำหนดเป้าหมายสมาชิกสุทธิของ ภาค 3330 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิก   ทั้งหมด (สมาชิกเริ่มต้น 2,289 คน เพิ่มเป็น 2,404 คน)

 


 

เป้าหมายด้านสมาชิกภาพภาค

        กลยุทธ์ที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านสมาชิกภาพของภาค ในปีนี้ ท่านประธานโรตารีสากล Holger Knaack ได้ให้ข้อคิดกับสโมสรว่า ในการเพิ่มสมาชิกนั้นให้คำนึงถึงการที่จะทำให้สมาชิกเกิดความเข้าใจ และประทับใจในสโมสรและองค์กร

       โรตารี อันเป็นเหตุให้ได้สมาชิกที่ดีไปตลอดชีวิต ท่านผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ก็ได้กล่าวไว้หลายครั้งว่า จะเน้นการเพิ่มสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพ และรักษาสมาชิกเก่าที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก สร้างสโมสรในภาคให้เป็นสโมสรที่ตื่นตัวมีชีวิตชีวา เสริมสร้างบรรยากาศที่มีมิตรไมตรีจิตในทุกระดับ มีความร่วมมือกันของสโมสรในภาค   มีการบูรณาการของฝ่ายต่างๆในสโมสร โดยให้ทุกสโมสรจัดทำแผนกลยุทธ์ 3-5 ปีของสโมสร ในส่วนของทีมนำภาคเองก็วางแผนที่จะดำเนินการต่างๆในภาคแบบบูรณาการเช่นกัน

       โดยในปีนี้ทางทีมนำภาคในส่วนที่จะต้องพัฒนาสมาชิกภาพและสโมสร ให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจอันนำไปสู่การให้ความร่วมมือในสโมสร และผลักดันให้กิจกรรมในทุกๆด้านของสโมสรประสบความสำเร็จ ทางภาคจึงตั้งใจที่จะจัดการอบรมสมาชิกแบบกลุ่มสโมสรย่อยๆ เพิ่มเติมจากการอบรมใหญ่ๆของภาคที่จัดเป็นประจำในทุกๆปีอยู่แล้ว การจัดการอบรมที่เรียกว่า

       “The Vibrant Clubs” เป็นการอบรมย่อยครึ่งวันที่ทางภาคจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน โดยจะเป็นการบูรณาการของ 3 ฝ่ายคือ สมาชิกภาพ มูลนิธิ และภาพลักษณ์สาธารณะ เน้นที่จะแลกเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาข้อข้องใจแบบใกล้ชิด เพื่อช่วยให้สโมสรสามารถประยุกต์ใช้กับสโมสรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เบื้องต้นจะจัดครั้งแรกที่ จ.สุพรรณบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากในต้นปีนี้ สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดยการนำของท่าน นย.ดลใจ จองพานิช และมวลมิตรในสโมสร ได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน จนสามารถเพิ่มสมาชิกได้ถึง 26 คน จาก 55 คน เป็น 81 คน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 และเป็นสโมสรที่มีสมาชิกมากที่สุดในภาคในขณะนี้ ทางผู้นำภาคจึงมีความต้องการที่จะสนับสนุนสโมสรให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน และสร้างแรงบันดาลใจให้สโมสรอื่นๆในภาค ได้มีการ เปิดแนวทาง สร้างโอกาส ให้กับคนในชุมชนมีการตื่นตัว และนำพาให้ทุกสโมสรประสบความสำเร็จใน ปี 2563-2564 ปีแห่ง “โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส”

                                                                                                                                                                                          ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

                                                                                                                                                                                        อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์

                                                                                                                                                                      ประธานพัฒนาสมาชิกภาพภาค 3330 ปี 2563-2564