เอกสารดาวน์โหลด


ลำดับ เอกสารดาวน์โหลด
1 DISTRICT 3330 Membership

date: 2021-06-28

2 DISTRICT 3330 Administration

date: 2021-06-28

3 What is your club health

date: 2020-08-06

4 rotary_club_health_check_TH

date: 2020-08-06

5 Vibrant Clubs

date: 2020-08-06

6 Best Practices for Engaging Members (1-8-2020)

date: 2020-08-06

7 ClubsInDistrict 01-08-2020

date: 2020-08-05

8 DistrictGrowth 03-08-2020

date: 2020-08-05

9 MemberViabilityAndGrowth 03-08-2020

date: 2020-08-05

10 โครงการความปลอดภัยทางถนนที่ภาค 3330 โรตารีสากลร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดต่างๆและมูลนิธิ Safer Road Foundation, United Kingdom

date: 2020-02-12

11 Basic Rotary, 29 September 2019

date: 2019-09-30

12 FiveYearHistory1920

date: 2019-09-06

13 ClubsInDistrict3Sep19

date: 2019-09-06

14 Basic Rotary, 21 July 2019

date: 2019-08-10

15 DISTRICT 3330 Membership

date: 2021-06-28

16 DISTRICT 3330 Administration

date: 2021-06-28

17 What is your club health

date: 2020-08-06

18 rotary_club_health_check_TH

date: 2020-08-06

19 Vibrant Clubs

date: 2020-08-06

20 Best Practices for Engaging Members (1-8-2020)

date: 2020-08-06

21 ClubsInDistrict 01-08-2020

date: 2020-08-05

22 DistrictGrowth 03-08-2020

date: 2020-08-05

23 MemberViabilityAndGrowth 03-08-2020

date: 2020-08-05

24 โครงการความปลอดภัยทางถนนที่ภาค 3330 โรตารีสากลร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของจังหวัดต่างๆและมูลนิธิ Safer Road Foundation, United Kingdom

date: 2020-02-12

25 Basic Rotary, 29 September 2019

date: 2019-09-30

26 FiveYearHistory1920

date: 2019-09-06

27 ClubsInDistrict3Sep19

date: 2019-09-06

28 Basic Rotary, 21 July 2019

date: 2019-08-10