ข่าวประชาสัมพันธ์


เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี (RYLA) (View:482)

วันที่โพส 09/11/2019


ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 11 ตุลาคม  2562  เวลา  9.30 น. – 12.00 น. นย.นวลละออ  กลิ่นมาลี   อน. ละออ  จินดา  อ. ที่ปรึกษาอินเตอร์แรคท์  และอินเตอร์แรคท์ของโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)  ในความอุปถัมภ์ของ   สร. พลอย  ได้เข้าร่วมประชุมกับนายก  โรแทเรียน  อาจารย์ที่ปรึกษาและอินเตอร์แรคท์ของ สร. ราชบุรี และ  สร. แก่นจันทน์  ณ. ห้องประชุม  โรงเจประปา  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนที่จะเดินทางไปอบรม “เยาวชนผู้นำ (RYLA)”  ในวันที่ 16 – 20 ตค. 62

วันที่ 17 ตุลาคม  2562  เวลา  9.00 – 11.00 น. นย. นวลละออ  กลิ่นมาลี  อน. ละออ  จินดา  และ อน. นภาพร  แย้มเกตุ  เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี (RYLA)  ณ. ค่ายธนะรัชต์ อ. ปราณบุรี  จ. ประจวบคีรีขันธ์