People Of Action

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3330
video 3330
6 พันธกิจ


การส่งเสริมเรื่องสันติภาพ

peace

การดูแลเรื่องสุขภาพแม่และเด็ก

การป้องกันและรักษาโรค

การศึกษาขั้นต้นและการอ่านออกเขียนได้

การดูแลเรื่องความสะอาดของน้ำ

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน